ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา
นักวิจัย : อรปราง สัมพันธ์ภักดี, 2508-
คำค้น : การประเมินผลงาน , การบริหารงานบุคคล , ผู้บริหารโรงเรียน -- การเลื่อนขั้น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอกชัย กี่สุขพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741311176 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนในระดับ 9 เป็นพิเศษเฉพาะราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจประเมินบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับ 9 สาขา บริหารการศึกษา จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ประชากรที่ใช้ในการวิจัยด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ด้านหลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับ ผู้ขอรับการประเมินควรเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้วไม่น้อย 3 ปี ไม่ควรมีการกำหนดระดับเงินเดือนของผู้ที่จะขอรับบริการประเมิน สิ่งที่ควรประเมิน ได้แก่ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษาและผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ตัดสินผ่านแต่ละรายการ คือ 70% ด้านวิธีการในการเลื่อนระดับผู้ขอรับการประเมินควรเป็นผู้จัดทำคำขอรับการประเมินด้วยตนเอง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานทางวิชาการและการประเมินความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา ก.ค. เป็นผู้ประเมิน ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมิน วิธีประเมินแต่ละรายการ ควรใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ใช้วิธีการออกไปตรวจสอบข้อมูลสภาพความเป็นจริงที่สถานศึกษา และ/หรือการสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมินประกอบ

บรรณานุกรม :
อรปราง สัมพันธ์ภักดี, 2508- . (2543). การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรปราง สัมพันธ์ภักดี, 2508- . 2543. "การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรปราง สัมพันธ์ภักดี, 2508- . "การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อรปราง สัมพันธ์ภักดี, 2508- . การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.