ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเทคนิคและกลวิธีการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง : การศึกษารายกรณีกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเทคนิคและกลวิธีการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง : การศึกษารายกรณีกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32
นักวิจัย : หนึ่งฤทัย รอดงาม, 2519-
คำค้น : วอลเลย์บอล , ยุทธวิธี , กีฬาแห่งชาติ (ครั้งที่ 32 : 2543)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741301936 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เทคนิค กลวิธี และผลสัมฤทธิ์ ของการใช้เทคนิคและกลวิธีแต่ละแบบของการเล่นเป็นทีมของแต่ละทีม ในแต่ละเกมและโดยรวมของทุกทีมและทุกเกม ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 32 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการไปบันทึกเทปการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแห่งชาติครั้ง 32 ในรอบ สี่ทีมสุดท้าย นำข้อมูลมาทำการแจกแจงความถี่แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยการหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการใช้เทคนิค และผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคแต่ละแบบของการเล่นเป็นทีม ของทีมที่แข่งขันตามลำดับผลการแข่งขันจากสูงสุดในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 32 เรียงลำดับทีมดังนี้ ทีม นครราชสีมา ทีมลพบุรี ทีมพังงา และทีมกรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้เทคนิคการเสิร์ฟ ทุกทีม ทุกเกม ใช้การเสิร์ฟแบบลอยมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 30.82, 22.62, 18.85, 23.28 เทคนิคการเล่นลูกสองมือล่าง ทุกทีม ทุกเกมใช้การเล่นลูกโด่งมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 22.50, 21.94, 17.80 เทคนิคการเซ็ท ทุกทีม ทุกเกม ใช้การเซ็ทลูกระยะไกลมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 35.06, 28.08, 19.50, 16.28 เทคนิคการตบ ทุกทีม ทุกเกม ใช้การตบลงท้ายสนามมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 13.71, 13.71, 13.99, 10.25 เทคนิคการหยอด ทุกทีม ทุกเกม ใช้การหยอดโดยใช้ปลายนิ้วมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 32.03, 17.65, 20.26, 16.99 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีแต่ละแบบ ของการเล่นเป็นทีม ของทีมที่แข่งขันตามลำดับผลการแข่งขันจากสูงสุด ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 32 เรียงลำดับทีมดังนี้ ทีม นครราชสีมา ทีมลพบุรี ทีมพังงา และทีมกรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้กลวิธีการตั้งรับขณะทำการตบ ทุกทีม ทุกเกม ใช้กลวิธีการตั้งรับขณะผู้หน้า 2 คน แบบ 1:2:3 มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 30.60, 23.50, 19.40, 21.86 และ หน้า 3 คน แบบ 1:2:3 มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 25.62, 28.92, 17.08, 21.21 การใช้กลวิธีการตั้งรับขณะทำการสกัดกั้นกลางตาข่าย ทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบสกัดกั้นแบบ 1 คน แบบ 1:2:3 มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 16.99, 10.46, 18.30, 12.42 การใช้กลวิธีการตั้งรับขณะทำการสกัดกั้นริมตาข่าย ทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบสกัดกั้นแบบ 2 คน แบบ 2:1:3 มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 17.05, 14.73, 17.44, 10.66 การใช้กลวิธีการตั้งรับลูกเสิร์ฟ ทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบตัวดับเบิลยูมากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 29.07, 17.13, 24.68, 23.77 การใช้กลวิธีการรุกขณะผู้ตบหน้า 2 คนทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบ C หน้า , B หน้า มากที่สุด ใช้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 28.57, 13.66, 21.12, 20.50 การใช้กลวิธีการรุกขณะผู้ตบหน้า 3 คน ทุกทีม ทุกเกม ใช้แบบ C หน้า, B หน้า, C หลัง มากที่สุด ใช้ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 29.10, 7.46, 23.13, 23.13

บรรณานุกรม :
หนึ่งฤทัย รอดงาม, 2519- . (2543). การศึกษาเทคนิคและกลวิธีการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง : การศึกษารายกรณีกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หนึ่งฤทัย รอดงาม, 2519- . 2543. "การศึกษาเทคนิคและกลวิธีการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง : การศึกษารายกรณีกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หนึ่งฤทัย รอดงาม, 2519- . "การศึกษาเทคนิคและกลวิธีการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง : การศึกษารายกรณีกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
หนึ่งฤทัย รอดงาม, 2519- . การศึกษาเทคนิคและกลวิธีการเล่นเป็นทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง : การศึกษารายกรณีกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.