ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ สำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ สำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัย
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ หย่างสุวรรณ, 2515-
คำค้น : การเรียนรู้อย่างมีความหมาย , การสอนด้วยสื่อ , แผนผัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุษบง ตันติวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743333541 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3883
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพสำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏชั้นปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างระยะที่ 3 ประกอบด้วย นักศึกษา จำนวน 5 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงจากนักศึกษาทั้งหมด 30 คน ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมฯ มีดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 สร้างโปรแกรมฯ ขั้นที่ 3 ทดลองใช้โปรแกรมฯ และขั้นที่ 4 ปรับปรุงโปรแกรมฯ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 13 สัปดาห์ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพและการประยุกต์การจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ 5 สัปดาห์ระยะที่ 2 การสอนการนำการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพไปประยุกต์ในการสอน 4 สัปดาห์ และระยะที่ 3 การติดตามผล 4 สัปดาห์ การทดสอบก่อนและหลังการใช้โปรแกรมฯ ระยะที่ 1 ใช้แบบทดสอบความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ การทดสอบก่อนและหลังการใช้โปรแกรมฯ ระยะที่ 2 ใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนแผนการสอนโดยใช้การจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ ส่วนระยะที่ 3 ใช้แบบประเมินความสามารถในการผลิตสื่อและการสอนโดยใช้การจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพในชั้นเรียนจริง และแบบบันทึกพฤติกรรมครูและพฤติกรรมเด็กในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพหลังการทดลองใช้โปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการสอนโดยใช้การจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพหลังการทดลองใช้โปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักศึกาาระยะที่ 3 ทุกคนมีความสามารถในการผลิตสื่อและการสอน โดยใช้การจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพในชั้นเรียนจริงในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โปรแกรมฯ ที่ปรับปรุงแล้วประกอบด้วยความเชื่อพื้นฐาน หลักการ ผู้ใช้โปรแกรมฯ และกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างและลักษณะของโปรแกรม การประเมินผล การประยุกต์ใช้โปรแกรม เอกสารและสื่อของโปรแกรมฯ ซึ่งได้แก่ 1) แผนการสอนจำนวน 14 แผน 2) คู่มือการใช้โปรแกรมฯ จำนวน 1 เล่ม 3) เอกสารประกอบการสอน จำนวน 5 เล่ม

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ หย่างสุวรรณ, 2515- . (2543). การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ สำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ หย่างสุวรรณ, 2515- . 2543. "การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ สำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ หย่างสุวรรณ, 2515- . "การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ สำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศิริลักษณ์ หย่างสุวรรณ, 2515- . การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ สำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.