ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัดกรณีจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัดกรณีจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : พิบูล อิสสระพันธุ์
คำค้น : Employment and Person with disabilities , Vocational rehabilitation , Vocational Training , การประกอบอาชีพคนพิการ , การฝึกอาชีพคนพิการ , การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4630029 , http://research.trf.or.th/node/1366
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในจังหวัดสมุทรสาคร การให้บริการทางการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายยังมีปัญหาเนื่องจากการขาดข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการวางแผน ในขณะที่ชุมชนก็ยังขาดการรวมตัวและการตระหนักรู้ถึงอันตรายจากอุบัติภัยสารเคมีรวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหากเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีขึ้น คณะวิจัยจึงได้ศึกษาถึงสภาพข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารเคมีที่มีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อจะได้พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่ใช้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายในระยะต่อไป รวามทั้งได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อศึกษาโอกาศที่ชุมชนจะรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อความปลลอดภัยจากสารเคมี ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับเคมีวัตถุมีอย่างเพียงพอแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบควรพัฒนาการประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆ ทางด้านชุมชนที่ยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างเครือข่ายขึ้นจากประชาชนในพื้นที่โดยฌฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ โรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง โรงพยาบาลและองค์กรภาครัฐ โดยรัฐจะต้องสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการตระหนักรู้ และดำเนินการตามกฏหมายกับสถานประกอบการที่กระทำผิดกฏหมายและก่อความเดือดร้อนให้ชุมชน At Samut Sakorn the health service provider and the emergency response team were in trouble from lack of information about hazardous chemicals in the area. The lack of information affected both the management of victims from chemical accident and the emergency response planning. Meanwhile the community had insufficient awareness of the hazardous chemicals in the area and their potential to cause accidents. The collaboration between various social factions and the stakeholders to cope with the chemical accident was inadequate. Thus we explored all available existing chemical information in the area and evaluated its accessibility . We had assembled two public hearings to study whether people could be encouraged to join together and became a concerned community. We found that in fact there was sufficient information about the chemicals in the area but it was not accessible. The cooperation between various government units was not efficient and should be reestablished. There was no existing group of people who concerned about chemical accident but it could be build from affected people, school teachers, students, parents and health care providers. However the government should grant data accessibility to promote community awareness and provide law enforcement.

บรรณานุกรม :
พิบูล อิสสระพันธุ์ . (2548). การศึกษาสภาพข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัดกรณีจังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิบูล อิสสระพันธุ์ . 2548. "การศึกษาสภาพข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัดกรณีจังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิบูล อิสสระพันธุ์ . "การศึกษาสภาพข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัดกรณีจังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
พิบูล อิสสระพันธุ์ . การศึกษาสภาพข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัดกรณีจังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.