ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
คำค้น : Cement Industry , environmental management , Life Cycle assessment (LCA) , Life Cycle Inventory (LCI) , National Database , Steelmaking industry
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4630008 , http://research.trf.or.th/node/1361
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบัญชีรายการการใช้ทรัพยากรและการเกิดมลพิษของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าและศึกษาวิจัยผลกระทบของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่ การทำเหมือง การผลิตและการขนส่ง ไปถึงมือผู้จัดจำหน่าย การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเชิงบวกจากการนำกากของเสียและกากของเสียอันตรายไปรีไซเคิลใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนกับเตาเผาปูนซีเมนต์ ตลอดจนการนำข้อมูลวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไปทดลองจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ในการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตันตลอดจนการขนส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO 2 ) ออกมา 973 - 980 กิโลกรัม ( ไม่บรรจุถุง – บรรจุถุง ) กระบวนการที่มีการปล่อยก๊าซ CO 2 ออกมามากที่สุดคือกระบวนการเผาเพื่อให้ได้ปูนเม็ด โดยในการเผาเพื่อให้ได้ปูนเม็ด 1 ตัน จะเกิดก๊าซ CO 2 ประมาณ 909 กิโลกรัม ในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการนำกากของเสียมาทดแทนการใช้เชื้อเพลิง และการนำยิปซัมสังเคราะห์ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้ามาทดแทนยิปซัมทั่วไปสำหรับกระบวนการบดย่อยซีเมนต์ พบว่าการนำกากของเสียและยิปซัมสังเคราะห์มาทดแทน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า แต่ทั้งนี้ขึ้นกับระยะทางในการขนส่งกากของเสียและยิปซัมสังเคราะห์มายังโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ด้วย สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กขั้นกลาง พบว่าการผลิตเหล็กแท่งยาว 1 กิโลกรัม มีการปล่อยก๊าซ CO 2 0.883 กิโลกรัม โดยการใช้ไฟฟ้าในการผลิตเป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซ CO 2 คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของปริมาณก๊าซ CO 2 ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการหลอมเศษเหล็กด้วยเตาฮาร์คไฟฟ้า The objectives of the project are to make a life cycle inventory for cement product and steel making, to assess environmental impacts of cement product through its entire life cycle, starting from mining, cement production to retailers’ distribution, and to assess beneficial environmental impacts of using wastes and hazardous wastes from other industries as substitute fuel for cement kiln. Type 3 Eco-labeling for the cement product is also developed from the life cycle impact assessment study. From the results of the project, as per 1 ton of cement product, 973 – 980 kilograms of CO2 are emitted. (unpacked to bag-packed, respectively). Most of emitted CO2 are generated from Clinker Burning process. Burning one ton of clinker emits approximately 909 kilograms of CO2. From the life cycle impact assessment, using wastes as a substitute fuel and by-product from lignite power plants as a substitute gypsum in the Cement Grinding process, have lower environmental impact. It is, however, dependent on distance between waste sources and cement plants as well. For the steel making industry, 0.883 kilograms of CO2 are emitted from production of one kilogram of billet. Electricity consumption in production process is a major source of CO2 generation, which is 62.50% of total emitted CO2. Therefore, an improvement of production process, particularly electric-arc furnace, to enhance effectiveness of electricity consumption is a key strategy for minimizing an environmental impact of steel making industry.

บรรณานุกรม :
พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . (2548). การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . 2548. "การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . "การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.