ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวดัดแปร และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวดัดแปร และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
นักวิจัย : นรศิษฏ์ จันทรกูล, 2524-
คำค้น : โพลิเมอร์ผสม , พลาสติก -- การย่อยสลายทางชีวภาพ , โพลิเอทิลีน , แป้งข้าวเหนียว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745319767 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3817
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เตรียมพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสม ระหว่างแป้งข้าวเหนียวดัดแปรและไม่ดัดแปรกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ โดยแป้งข้าวเหนียวดัดแปรสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยา ระหว่างแป้งข้าวเหนียวกับมาเลอิกแอนไฮไดรด์ 35% โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารเร่งปฏิกิริยา และน้ำเป็นตัวทำละลาย อุณหภูมิที่ใช้ในการดัดแปรคือ 50 ํC และเวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยาคือ 30 นาที แล้วนำแป้งข้าวเหนียวดัดแปรและแป้งข้าวเหนียวที่ไม่ได้ดัดแปร ไปผสมกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำด้วยเครื่องบดสองลูกกลิ้ง จากนั้นนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยวิธีการอัดแบบที่อุณหภูมิ 180 ํC เป็นเวลา 5 นาที โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณของแป้งข้าวเหนียวเป็น 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 และ 100% โดยน้ำหนัก พบว่า เมื่อปริมาณแป้งสูงกว่า 50% แผ่นพอลิเมอร์ผสมมีความเปราะ ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบได้ สำหรับที่ปริมาณแป้ง 0-50% เมื่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พอลิเมอร์ผสมมีสมบัติด้านความทนแรงดึง สมบัติด้านความทนการดัดโค้ง และความทนแรงกระแทกลดลงในขณะที่การดูดซึมความชื้น และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น และที่ปริมาณแป้งเท่ากัน พบว่า พอลิเมอร์ผสมที่เตรียมจากแป้งข้าวเหนียวไม่คัดแปรมีสมบัติเชิงกลดีกว่า แต่มีการดูดซึมความชื้นและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ต่ำกว่าพอลิเมอร์ผสมที่เตรียมจากแป้งข้าวเหนียวดัดแปร

บรรณานุกรม :
นรศิษฏ์ จันทรกูล, 2524- . (2547). การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวดัดแปร และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรศิษฏ์ จันทรกูล, 2524- . 2547. "การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวดัดแปร และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรศิษฏ์ จันทรกูล, 2524- . "การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวดัดแปร และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นรศิษฏ์ จันทรกูล, 2524- . การเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวดัดแปร และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.