ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย
นักวิจัย : ปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์
คำค้น : โดเมนเนม , อินเตอร์เน็ต , เว็บไซต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รุ่งนภา พิตรปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741311575 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3846
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มนักการตลาดและนักออกแบบสร้างสรรค์เว็บไซต์ในฐานะของผู้สร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย 7 เว็บท่าได้แก่เว็บท่า "สนุก" เว็บท่า "หรรษา" เว็บท่า "ยำใหญ่" เว็บท่า "ชินนี่" เว็บท่า "เอ็มเว็บ" เว็บท่า "สยามทูยู" และเว็บท่า "ไอคูล" จำนวนทั้งหมด 15 คน นอกจากนี้ยังทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ใช้บริการเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยดังกล่าวจำนวน 14 คน ประกอบกับการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์ของแต่ละเว็บท่าซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างตราอินเตอร์เน็ตของแต่ละเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยในช่วงเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2544 ผลจากการวิจัยพบว่าเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยที่นำมาศึกษามีการเลือกใช้วิธีการตั้งชื่อตราอินเตอร์เน็ตให้กระชับเรียบง่ายและสร้างความประหลาดใจ โดยเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยจะเลือกใช้เว็บไซต์ การโฆษณา อินทราเน็ต Customer Extranet และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการสร้างตราอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้เว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยจะใช้กลยุทธ์ในการสร้างการรับรู้ว่ามีอยู่ของตราอินเตอร์เน็ตต่อผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างความเกี่ยวพันระหว่างตราอินเตอร์เน็ตและพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นความผู้พันระหว่างตราอินเตอร์เน็ตและผู้ใช้บริการในที่สุด

บรรณานุกรม :
ปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์ . (2543). กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์ . 2543. "กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์ . "กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์ . กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.