ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธนิสสรา เพชรยศ, 2519-
คำค้น : การเปิดรับสื่อมวลชน , ผู้บริโภคสตรี , ส่วนแบ่งทางการตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนา ทองมีอาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743472037 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3830
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน ทางด้านประเภทของสื่อที่เปิดรับ ปริมาณการเปิดรับสื่อแต่ละประเภท และประเภทของเนื้อหาภายในสื่อแต่ละประเภทที่เปิดรับ โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 12-49 ปี ซึ่งอาศัย ทำงานหรือศึกษาอยู่ในเขตที่พักอาศัย 12 เขตในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 612 คน มีการกำหนดโควต้ากลุ่มตัวอย่างตามอายุออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 12-19 ปี 20-29 ปี และ 30-49 ปี โดยในแต่ละกลุ่มอายุมีจำนวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมีรูปแบบการเปิดรับสื่อต่างกันทั้งทางด้านประเภทของสื่อที่เปิดรับ ปริมาณการเปิดรับสื่อแต่ละประเภท และประเภทของเนื้อหาภายในสื่อแต่ละประเภทที่เปิดรับ (2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีรูปแบบการเปิดรับสื่อต่างกันมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรอื่นๆ ต่างกัน (3) สำหรับประเภทของเนื้อหาภายในสื่อแต่ละประเภทที่เปิดรัรบ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า มีการศึกษาสูงกว่า ประกอบอาชีพแล้ว มีรายได้สูงกว่า สมรสแล้ว รวมถึงหย่าและม่ายเปิดรับเนื้อหาภายในสื่อประเภทที่ให้สาระและข้อมูลข่าวสารมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า มีการศึกษาต่ำกว่า เป็นนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ต่ำกว่า และมีสถานภาพโสด ซึ่งเปิดรับเนื้อหาภายในสื่อประเภทที่ให้ความบันเทิงมากกว่า

บรรณานุกรม :
ธนิสสรา เพชรยศ, 2519- . (2543). รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนิสสรา เพชรยศ, 2519- . 2543. "รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนิสสรา เพชรยศ, 2519- . "รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ธนิสสรา เพชรยศ, 2519- . รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.