ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแพร่ของนวกรรมระบบเงินตราชุมชน "เบี้ยกุดชุม" ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแพร่ของนวกรรมระบบเงินตราชุมชน "เบี้ยกุดชุม" ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นักวิจัย : มานิดา คอยระงับ, 2514-
คำค้น : เบี้ยกุดชุม , เงินตราชุมชน , การสื่อสาร , การกระทำทางสังคม , การยอมรับนวัตกรรม , กุดชุม (ยโสธร)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741313578 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3770
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษา (1) การแพร่ของนวกรรมระบบเงินตราชุมชน "เบี้ยกุดชุม" ที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (2) ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการรับนวกรรมของชาวบ้าน และ (3) รูปแบบการสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจรับนวกรรม โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) และใช้การสังเกตโดยมุ่งเน้นที่รูปแบบการสื่อสาร ที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่นวกรรม รวมทั้งใช้การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัย (Inductive Approach) เพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปร่วมอันนำไปสู่การสรุปทางแนวคิด ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การแพร่นวกรรมของเบี้ยกุดชุมมีลำดับขั้นตอน ของการนำความคิดเข้าสู่ชุมชนกุดชุม โดยเน้นที่การใช้สื่อบุคคล ด้วยการเชื่อมโยง กับผู้นำความคิดและการสร้างแกนนำของนวกรรมในชุมชน เพื่อสื่อสารต่อไปยังผู้รับนวกรรมในระดับชาวบ้าน และมีการใช้สื่อเชิงสัญลักษณ์รวมถึงการใช้สื่อพื้นบ้าน โดยเน้นความสอดคล้องของนวกรรมกับทัศนคติการพึ่งตนเองของชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการรับนวกรรมพบว่า ลักษณะเฉพาะของชุมชนและคนในชุมชน คุณลักษณะผู้นำ แรงกดทางเศรษฐกิจของชุมชน การกระจายอำนาจสู่ชุมชน และคุณลักษณะของนวกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของคนในชุมชน เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวกรรมระบบเงินตราชุมชนในครั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาช่วงวิกฤติของข่าวสาร ได้มีการใช้ข่ายการสื่อสารในชุมชนเพื่อกระตุ้นกำลังใจชาวบ้าน และใช้เครือข่ายพันธมิตรภายนอกชุมชนนำเสนอผ่านสื่อมวลชน เพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะ

บรรณานุกรม :
มานิดา คอยระงับ, 2514- . (2543). การแพร่ของนวกรรมระบบเงินตราชุมชน "เบี้ยกุดชุม" ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานิดา คอยระงับ, 2514- . 2543. "การแพร่ของนวกรรมระบบเงินตราชุมชน "เบี้ยกุดชุม" ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานิดา คอยระงับ, 2514- . "การแพร่ของนวกรรมระบบเงินตราชุมชน "เบี้ยกุดชุม" ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
มานิดา คอยระงับ, 2514- . การแพร่ของนวกรรมระบบเงินตราชุมชน "เบี้ยกุดชุม" ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.