ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : วรลักษณ์ จารุตระกูลชัย, 2521-
คำค้น : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , หืด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพา ฉัตรชาตรี , นวลจันทร์ ปราบพาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741421737 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กอายุ 2-5 ปีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รูปแบบการวิจัย วิจัยเชิงวิเคราะห์ ณ จุดใดจุดหนึ่ง สถานที่ศึกษา แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประชากร เด็กอายุ 2-5 ปี มารับการตรวจรักษาที่คลินิกภูมิแพ้และคลินิกโรคทางเดินหายใจและที่รับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ระหว่างกรกฎาคม 2548 ถึง มีนาคม 2549 วิธีการศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กจะได้รับการซักประวัติ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ประวัติ การคลอด การเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจในอดีต โรคภูมิแพ้ การให้นมแม่ สิ่งแวดล้อมที่บ้าน ประวัติการศึกษาของบิดา มารดา และเศรษฐานะทางครอบครัวเป็นต้น โดยเด็กจะได้รับการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง (skin prick test) ต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศและจากอาหาร ผลการศึกษา มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด 75 ราย แบ่งเป็นกลุ่มศึกษา 39 รายและกลุ่มควบคุม 36 ราย พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง 8 อย่างที่อาจมีผลเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ ประวัติเคยติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างมาก่อน, ประวัติเคยได้รับการรักษาด้วย Oxygen หลังมีติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง, ประวัติการเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเมื่ออายุมากกว่า 1 ปี, ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง, การไม่ใช้เครื่องปรับอากาศในห้องนอน, การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาของบิดาและมารดา, ผลการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังเป็นบวก [is more than or equal to] 2 ชนิด แต่เมื่อนำค่าต่าง ๆ เหล่านี้มาคำนวณหา Adjusted odds ratio ปรากฎว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ประวัติเคยติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างมาก่อนมี Adjusted odds ratio = 8.15 (95% CI = 1.96-33.95) การไม่ใช้เครื่องปรับอากาศในห้องนอนมี Adjusted odds ratio = 11.32 (95% CI = 3.02-41.96) ผลการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังเป็นบวก [is more than or equal to] 2 ชนิดมี Adjusted odds ratio = 10.54(95% CI = 2.21-50.3) บทสรุป จากการศึกษานี้ พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง 3 อย่างที่มีผลเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ได้แก่ ประวัติเคยติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างมาก่อน การไม่ใช้เครื่องปรับอากาศในห้องนอนและผลการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังเป็นบวก [is more than or equal to] 2 ชนิด ข้อมูลนี้อาจนำมาใช้ในการประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กต่อไป

บรรณานุกรม :
วรลักษณ์ จารุตระกูลชัย, 2521- . (2548). การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรลักษณ์ จารุตระกูลชัย, 2521- . 2548. "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรลักษณ์ จารุตระกูลชัย, 2521- . "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วรลักษณ์ จารุตระกูลชัย, 2521- . การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.