ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
นักวิจัย : พาฝัน สิทธิ์สงวน, 2510-
คำค้น : ตำรวจกับหนังสือพิมพ์ , การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , ตำรวจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741304528 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3760
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของตำรวจจากการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ความแตกต่างในการเสนอข่าวตำรวจของหนังสือพิมพ์ระหว่างประเภทเพ่งปริมาณและประเภทเพ่งคุณภาพ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกข่าวตำรวจของหนังสือพิมพ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ 4 ชื่อฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ รวมจำนวน 360 ฉบับ และการสัมภาษณ์เจาะลึกนักหนังสือพิมพ์ฉบับละ 3 คน รวมจำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ภาพลักษณ์ของตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์ที่ทำการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นกลาง เฉพาะข่าวตำรวจที่ปรากฏภาพลักษณ์เป็นบวกและลบ มีพื้นที่เฉลี่ยของการนำเสนอข่าวที่เป็นภาพลักษณ์เชิงลบมากกว่าข่าวที่ปรากฏภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.001) 2. หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่นำเสนอข่าวตำรวจในรูปแบบข่าวมากที่สุด โดยมีลักษณะการนำเสนอที่แตกต่างกันระหว่างหนังสือพิมพ์เพ่งปริมาณและเพ่งคุณภาพ หนังสือพิมพ์เพ่งปริมาณนำเสนอข่าวตำรวจในลักษณะข่าวซุบซิบและข่าววิจารณ์เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่หนังสือพิมพ์เพ่งคุณภาพนำเสนอข่าวตำรวจในลักษณะหัวข่าวรองและเนื้อหาต่อเนื่องหน้าใน ข่าวหน้าในและข่าวย่อยมากกว่าลักษณะอื่น 3. ข่าวตำรวจที่นำเสนอโดยหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพจะมีพื้นที่เฉลี่ยของการนำเสนอข่าวมากกว่าข่าวตำรวจที่ถูกนำเสนอจากหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกข่าวตำรวจของหนังสือพิมพ์มีอยู่ 7 ประการ คือ นโยบายและหลักการของหนังสือพิมพ์ การแข่งขันทางการตลาด จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม ความสนใจของประชาชน ผลกระทบต่อประชาชนและสังคม คุณค่าของข่าวสถานการณ์ที่ผิดปกติ รุนแรงหรือแปลก

บรรณานุกรม :
พาฝัน สิทธิ์สงวน, 2510- . (2543). ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พาฝัน สิทธิ์สงวน, 2510- . 2543. "ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พาฝัน สิทธิ์สงวน, 2510- . "ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
พาฝัน สิทธิ์สงวน, 2510- . ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.