ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง
นักวิจัย : พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
คำค้น : ข้าวนึ่งจากข้าวกล้อง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4610008 , http://research.trf.or.th/node/1343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ในระหว่างการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันเผชิญกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์และคู่แข่งใหม่ๆ ในตลาดสากล โดยที่รัฐบาลไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์สู่การเป็นประเทศชั้นนำในเป็นผู้ผลิตสิ่งทอฯระดับคุณภาพ กระบวนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหสิ่งทอฯ จำเป็นต้องได้รับการการเกื้อหนุนจากหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษา โครงการนี้ เป็นการวิจัยและการพัฒนา ในลักษณะที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโมดูลการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในระบบอาชีวศึกษา โดยอาศัยกรณีศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นสถาบันอาชีวะศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านสิ่งทอฯ มาเป็นเวลานาน และมีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านสิ่งทอจากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อทราบแนวโน้มและความแตกต่างของทักษะการทำงานและสมรรถภาพสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ตลอดจนแนวทางและกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและพึงปฏิบัติได้ในการพัฒนาทักษะการทำงานและสมรรถภาพของแรงงานไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ หลังจากที่โครงการนี้พบว่า ทักษะที่สำคัญต่อการเป็นแรงงานคุณภาพ และเป็นทักษะที่นักศึกษาควรปรับปรุงได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษทักษะการแก้ปัญหาทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการคำนวณ ทักษะการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ โครงการได้พัฒนานวัตกรรมโมดูลการเรียนการสอนในการสอดประสานทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งแทรกทักษะดังกล่าวไว้ ผลการวิจัยเชิงทดลองในชั้นเรียนจริงแสดงถึงพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในแบบปกติ การประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ แสดงถึงการเล็งเห็นคุณประโยชน์ของผลการดำเนินการของโครงการตลอดจนการนำนวัตกรรมนี้ไปปรับใช้ในวิชาต่างๆ และสถาบันอาชีวศึกษาอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ โครงการวิจัยเสนอทั้งนี้ โครงการได้เสนอยุทธศาสตร์ในระดับชาติและระดับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะและสมรรถภาพของแรงงานด้วยการปฏิรูปอาชีวศึกษาในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาไทย The Thai textile industry has played a critical role in Thailand’s economy. Due to changing needs in technological innovation, globalization and new competitors in the international market, the textile industry is in the process of restructuring. Thailand currently attempts to gain the status of a world leader in the manufacture of quality textiles. Industry reforms are likely to progress more rapidly if supplemented by curricular reforms that develop appropriate skills and competencies of the human capital in the labor market. An effective means of facilitating the challenges is to begin with vocational schooling, teaching, and training to prepare future workforce before they enter the industry. This project represents an innovation in research and development (R&D) of the demand-driven textile-based vocational curriculum for human capital that meets the changing needs and demand of the textile industry in the 21st century. It is based on a case study at the Photharam Technical College (PTC) in Ratchaburi Province, the oldest technical school with the most extensive textile-based curriculum in Thailand. The project determines these basic and competent skills with a clear disparity between desired skills and the perceived current skills of students: English language, teamwork, leadership, problem solving, mathematics and business administration. It designs innovative modules that integrate both theories and practice incorporating those basic and competent skills. After experimentation that counts for level of difficulty and internal consistency reliability, rating scales are developed to identify differences in skill development between two groups of purposive sampling: experimental group, i.e., students using innovated module; and controlled group, i.e. students using existing curriculum, which is developed by the Department of Vocation Education. The project identifies significant progress in the controlled group in terms of the development of the needed skills. The experimental outcomes are presented at a seminar participated by 40 stakeholders and experts. The participants share the opinion that the modules are innovative and that demand-driven modules should be recommended to be applicable to other vocational curriculums and institutions in Thailand. This project confirms the urgency and necessity for innovations and commitments to upgrade the efficacy of vocational education that meets the changing needs and demand, which predominantly characterizing technological and knowledge-based economy in the globalization era. Vocational education should be market relevant and equip Thai human capital with appropriate skills and competencies that meets the changing needs and technological dynamics. This should be an integral part of education reform in Thailand.

บรรณานุกรม :
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน . (2548). ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน . 2548. "ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน . "ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน . ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.