ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของพริกขี้หนูป่นต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของพริกขี้หนูป่นต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดี
นักวิจัย : พัชรินทร์ ฟองคำ, 2522-
คำค้น : ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ , พริกขี้หนู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพีชา วิทยเลิศปัญญา , สุเทพ กลชาญวิทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741760418 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3777
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

พริกเป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารนานาชนิด มีคนจำนวนมากที่มีอาการของระบบทางเดินอาหารส่วนล่างผิดปกติหลังจากรับประทานอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการรู้สึกปวดถ่ายมากกว่าปกติ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของพริกขี้หนูป่นต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดีและทดสอบหากลไกในการทำให้เกิดผลดังกล่าวว่าผ่านทาง 5-HT[subscript 3] pathway หรือไม่ โดยใช้ 5-HT[subscript 3] antagonists (granisetron) เป็นสารทดสอบ การศึกษาเป็นลักษณะเชิงข้ามแบบสุ่ม โดยให้อาสาสมัครชายที่มีสุขภาพดี อายุระหว่าง 24-59 ปี รับประทานพริกหรือยาหลอกวันละ 5 กรัมเป็นเวลา 3 วัน อาสาสมัครจะได้รับการฉีด normal saline solution (NSS) หรือ granisetron ทางหลอดเลือดดำแบบสุ่ม โดยให้ก่อนเข้ารับการตรวจวัดการทำงานของทวารหนัก 30 นาที อาสาสมัครแต่ละคนจะได้รับการทดสอบ 3 ครั้ง (ยาหลอก+NSS หรือ พริก+NSS หรือ พริก+Granisetron) แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ การตรวจวัดการทำงานของทวารหนักจะใช้เครื่อง barostat และ ARM เพื่อหาค่า rectal perception ซึ่งบ่งบอกความรู้สึกในการอยากถ่ายอุจจาระ และค่า rectal compliance ซึ่งบ่งบอกความสามารถในการขยายตัวของผนังลำไส้ใหญ่ ซึ่งค่า rectal perception นั้นจะประเมินโดยใช้ระดับคะแนน 0-4 นำคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่ม พบว่า ค่า rectal perception ในกลุ่มที่รับประทานพริก+NSS มีค่ามากกว่ากลุ่มที่รับประทานยาหลอก+NSS อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) และกลุ่มที่ได้รับพริก+granisetron พบว่าค่า rectal perception นั้นน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับพริก+NSS อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน (P<0.05) แต่ค่า rectal compliance ของทั้ง 3 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า พริกมีผลทำให้ threshold of rectal perception ต่ำลงอาสาสมัครมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้น แต่พริกไม่มีผลเปลี่ยนแปลง rectal compliance และผลของ rectal perception ที่เปลี่ยนไปนั้น คาดว่าอาจจะผ่านทาง 5-HT[subscript 3] pathway เนื่องจาก granisetron สามารถยับยั้งผลที่เกิดนี้ได้

บรรณานุกรม :
พัชรินทร์ ฟองคำ, 2522- . (2547). ผลของพริกขี้หนูป่นต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร์ ฟองคำ, 2522- . 2547. "ผลของพริกขี้หนูป่นต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร์ ฟองคำ, 2522- . "ผลของพริกขี้หนูป่นต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พัชรินทร์ ฟองคำ, 2522- . ผลของพริกขี้หนูป่นต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.