ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการไหลของแก๊สและของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีลูปซีล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการไหลของแก๊สและของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีลูปซีล
นักวิจัย : จารุวรรณ บัติปัน, 2523-
คำค้น : ฟลูอิไดเซชัน , การไหลของก๊าซ , การไหลแบบสองเฟส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เลอสรวง เมฆสุต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745313076 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3747
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาผลของปริมาณอากาศที่ตำแหน่งช่องเติมอากาศ 3 ตำแหน่งคือ ตำแหน่ง Supply chamber, Recycle chamber และ Vertical aeration และศึกษาอัตราส่วนของการผสมกันของทรายกับชีวมวล ที่มีผลต่ออัตราการไหลย้อนกลับของของผสมระหว่างทรายกับชีวมวล ซึ่งทรายที่ศึกษามีขนาด 425-1180 ไมโครเมตร ความหนาแน่น 2588 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และชีวมวลที่ใช้ศึกษาได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพดและขี้เลื่อย ขนาด 658, 1770 และ 699 ไมโครเมตร ความหนาแน่น 1500, 1162 และ 1451 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่า ปริมาณอากาศที่ตำแหน่ง Recycle chamber มีความจำเป็นต่อการไหลย้อนกลับของของแข็ง ที่มีความหนาแน่นต่ำผ่านลูปซีล เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการฟลูอิไดซ์จึงทำให้เกิดความดันสูง ซึ่งสามารถเอาชนะแรงต้านทานการไหลของอากาศปฐมภูมิในท่อไรเซอร์ ส่วนปริมาณอากาศที่บริเวณ Supply chamber เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการขยายตัวของของผสม และลดแรงเสียดทานระหว่างอนุภาค ทำให้เกิดการไหลในแนวนอน เพื่อให้สามารถไหลเข้าสู่ส่วนที่ทำให้เกิดฟลูอิไดซ์ของลูปซีลได้ง่ายขึ้น และเมื่อศึกษาปริมาณอากาศบริเวณ Vertical aeration พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณอากาศ Vertical aeration จะทำให้อัตราการไหลย้อนกลับของของผสมมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อศึกษาผลของอัตราส่วนของทรายกับชีวมวล พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของทรายในของผสม จะทำให้อัตราการไหลย้อนกลับมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าอัตราการไหลย้อนกลับของของผสมที่มีความหนาแน่นต่ำ จะไม่มีผลต่อความดันคร่อมลูปซีล

บรรณานุกรม :
จารุวรรณ บัติปัน, 2523- . (2547). พฤติกรรมการไหลของแก๊สและของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีลูปซีล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ บัติปัน, 2523- . 2547. "พฤติกรรมการไหลของแก๊สและของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีลูปซีล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ บัติปัน, 2523- . "พฤติกรรมการไหลของแก๊สและของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีลูปซีล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
จารุวรรณ บัติปัน, 2523- . พฤติกรรมการไหลของแก๊สและของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีลูปซีล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.