ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชน
นักวิจัย : พรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516-
คำค้น : ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต -- ไทย , องค์กรพัฒนาเอกชน , ปัญหาสังคม , การเปิดรับข่าวสาร , การมีส่วนร่วมทางสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743345728 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคม ของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตบนเวบไซต์องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคม ของกลุ่มดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ t-test, One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วน ร่วมต่อปัญหาสังคม บนเวบไซต์องค์กรพัฒนาเอกชนไม่แตกต่างกัน 2. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ต่างกันมีการเปิดรับข่าว ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคม บนเวบไซต์องค์กรพัฒนาเอกชนแตกต่างกัน 3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสังคมบนเวบไซต์องค์กรพัฒนาเอกชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน 4. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน 5. ทัศนคติต่อปัญหาสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516- . (2542). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516- . 2542. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516- . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516- . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.