ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ไวด์เว็บ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ไวด์เว็บ
นักวิจัย : ปิยวรรณ คงสาคร
คำค้น : เวิลด์ไวด์เว็บ -- การศึกษาการใช้ , ทางด่วนข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743348859 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3742
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ" ซึ่งเป็นสื่อใหม่ประเภทหนึ่ง โดยศึกษาเป้าหมายการใช้งาน วิธีการเดินทาง กลวิธีในการเดินทาง ตลอดจนสัมฤทธิผลในการเดินทางรวมทั้งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการใช้มีผลต่อการเดินทางหรือไม่อย่างไร ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 435 คน และใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างอีก 23 คน มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 67 คน (15.4%) ระดับปริญญาตรี 251 คน (57.5%) และสูงกว่าปริญญาตรี 117 คน (26.9%) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงระหว่าง 1-2 ปี (45.06%) และ 2 ปีขึ้นไป (43.91%) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้ต่ำกว่า 1 ปี มีประมาณ 48 คน (11.03%) ผลการวิจัยพบว่า 1. เป้าหมายการใช้มีผลต่อการเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ โดยพบว่า ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป้าหมายเฉพาะเจาะจงบ่อยครั้งแตกต่างกันจะมีวิธีการเดินทางบนเครือข่าย และการใช้กลวิธีในการเดินทางแตกต่างกัน แต่จะมีสัมฤทธิผลในการเดินทางไม่แตกต่างกัน 2. ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการใช้มีผลต่อการเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์แตกต่างกัน จะมีเป้าหมายในการใช้ วิธีการเดินทางบนเครือข่าย การใช้กลวิธีในการเดินทาง มีการหลงทางบนเครือข่าย และมีปัญหาในการเดินทางแตกต่างกัน แต่จะมีสัมฤทธิผลในการเดินทางบนเครือข่ายไม่แตกต่างกัน 3. ผลการสังเกตเชิงพฤติกรรมพบว่า มีความสอดคล้องกับการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์แตกต่างกัน จะมีวิธีการเดินทาง กลวิธี และพบปัญหาในการเดินทางแตกต่างกัน แต่จะมีสัมฤทธิผลในการเดินทางบนเครือข่ายไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ปิยวรรณ คงสาคร . (2542). การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ไวด์เว็บ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยวรรณ คงสาคร . 2542. "การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ไวด์เว็บ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยวรรณ คงสาคร . "การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ไวด์เว็บ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ปิยวรรณ คงสาคร . การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ไวด์เว็บ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.