ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง FM 99.5 MHz. กับการพัฒนาสตรีไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง FM 99.5 MHz. กับการพัฒนาสตรีไทย
นักวิจัย : ขนิษฐา วรรณธนปรีดา, 2513-
คำค้น : คลื่นหญิง พลังหญิง (สถานีวิทยุ) , สถานีวิทยุ , สตรีศึกษา , สตรี -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743348352 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3721
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาบทบาทของสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง กับการเสริมสร้างการพัมนาสตรีไทย โดยศึกษาเนื้อหา แนวคิดและประเด็นการนำเสนอรายการว่าเน้นการพัฒนาสตรีในด้านใด ตลอดจนศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของสตรี ที่รับฟังรายการทางสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง โดยศึกษาเนื้อหารายการวิทยุจำนวน 19 รายการ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ เทปบันทึกเสียงรายการ และศึกษากลุ่มสตรีผู้รับฟังรายการจำนวน 105 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหารายการ เป็นการวิเคราะห์ตามแนวคิดหลักและการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านการใช้ประโยชน์ และความพอใจของสตรีผู้รับฟัง เป็นการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านเนื้อหารายการ ทางสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง มีการนำเสนอแนวคิด 13 ด้าน โดยนำเสนอด้านบทบาทและค่านิยมของสตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองการปกครอง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงบทบาทการพัฒนาสตรีของทางสถานี พบว่าเนื้อหารายการที่นำเสนอมีบทบาทในการพัฒนาสตรี โดยพบว่ามีกานำเสนอแนวคิดที่มีบทบาทในการพัฒนาสตรี ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของสตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม และด้านชีวิตและครอบครัว ตามลำดับ 2. ด้านการใช้ประโยชน์ของสตรี ผู้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง พบว่า สตรีมีการใช้ประโยชน์ใน ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของสตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านชีวิตและครอบครัว และด้านการมีส่วนร่วมในสังคมตามลำดับ โดยมีระดับการใช้ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3.ด้านความพึงพอใจของสตรี ผู้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง พบว่าสตรีมีความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมของผู้ฟังมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประเด็นการนำเสนอรายการ ด้านแขกรับเชิญในรายการ ด้านผู้ดำเนินรายการ ด้านรูปแบบการนำเสนอรายการ และด้านแหล่งที่มาของข้อมูล ตามลำดับ โดยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา วรรณธนปรีดา, 2513- . (2542). บทบาทของสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง FM 99.5 MHz. กับการพัฒนาสตรีไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา วรรณธนปรีดา, 2513- . 2542. "บทบาทของสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง FM 99.5 MHz. กับการพัฒนาสตรีไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา วรรณธนปรีดา, 2513- . "บทบาทของสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง FM 99.5 MHz. กับการพัฒนาสตรีไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ขนิษฐา วรรณธนปรีดา, 2513- . บทบาทของสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง FM 99.5 MHz. กับการพัฒนาสตรีไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.