ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร ในบทกลอนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร ในบทกลอนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นักวิจัย : รติยา วิรุฬห์ลือชา, 2520-
คำค้น : วาทวิทยา , การสื่อสาร , การอ่าน , การฟัง , การสื่อทางภาษา , กวีนิพนธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อวยพร พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743343172 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร โดยนำบทกลอนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี มาใช้เป็นกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองคือ นิสิตจำนวน 30 คน รับสารจากบทกลอน 12 สำนวน ด้วยวิธีการอ่านและการฟัง 4 รูปแบบ คือ การอ่านในใจ การอ่านออกเสียง การฟังเสียงอ่านที่ระบุชื่อผู้ส่งสารที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และการฟังเสียงอ่านที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งสาร จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า คำกลอนที่ผู้รับสารระบุว่าทำให้เกิดความสะเทือนใจ เป็นคำกลอนที่มีจินตนาภาพมากกว่าคำกลอนที่ไม่มีจิตนภาพภาพ ประเภทของคำกลอนที่มีจินตนาภาพ ที่ผู้รับสารระบุว่าทำให้เกิดความสะเทือนใจมากที่สุด คือ อุปมาอุปไมยและอธิพจน์ ในส่วนของการทดลองโดยใช้ค่าทางสถิติ (ค่าที) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยความสะเทือนใจ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างช่องทางการสื่อสาร คือ การอ่านกับการฟัง การอ่านในใจกับการอ่านออกเสียง และการฟังเสียงอ่านทำนองเสนาะกับการฟังเสียงอ่านปกติ อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างผู้ส่งสารและระหว่างตัวแปรส่วนบุคคล คือ การฟังเสียงอ่านที่ระบุชื่อผู้ส่งสารที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ กับการฟังเสียงอ่านที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งสาร และผู้รับสารเพศชายกับผู้รับสารเพศหญิง

บรรณานุกรม :
รติยา วิรุฬห์ลือชา, 2520- . (2542). องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร ในบทกลอนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รติยา วิรุฬห์ลือชา, 2520- . 2542. "องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร ในบทกลอนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รติยา วิรุฬห์ลือชา, 2520- . "องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร ในบทกลอนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
รติยา วิรุฬห์ลือชา, 2520- . องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร ในบทกลอนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.