ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)
นักวิจัย : สุพรรษา เพ็ญมาศ, 2523-
คำค้น : ไก่พื้นเมือง -- ไทย , ไก่พื้นเมือง -- การเจริญเติบโต , พันธุกรรม , ค่าพารามิเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741419236 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ และอัตราการเจริญเติบโตเต็มที่ที่ได้จากกราฟการเจริญเติบโตรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สมการ Gompertz Logistic และ von Bertalanffy ข้อมูลน้ำหนักตัวของไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี จำนวน 109,153 บันทึก ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึง 2548 ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ การประมาณสมการ การเจริญเติบโตใช้ PROC NLIN ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SAS และการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของน้ำหนักตัว, น้ำหนักตัวโตเต็มที่ (A) และอัตราเข้าสู่น้ำหนักโตเต็มที่ (K) ใช้วิธี REML ด้วยโปรแกรม BLUPF90 - ChickenPAK 2.5 ผลการศึกษาพบว่าสมการ Gompertz, Logistic และ von Bertalanffy ให้ค่าน้ำหนักตัวโตเต็มที่ (A) เท่ากับ 1,333.88 กรัม, 1,943.50 กรัม และ 2,371.07 กรัม ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมน้ำหนักตัวโตเต็มที่ (A) มีค่าเท่ากับ 0.601, 0.208 และ0.488 ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราเข้าสู่น้ำหนักโตเต็มที่ (K) มีค่าเท่ากับ 0.466, 0.104 และ0.384 ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักตัวตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 1 ปี ค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเปลี่ยนอาหารตั้งแต่แรกเกิด ถึง 24 สัปดาห์ อยู่ในช่วง 0.22 ถึง 0.69, 0.35 ถึง 0.53 และ0.42 ถึง 0.43 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุพรรษา เพ็ญมาศ, 2523- . (2548). การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรษา เพ็ญมาศ, 2523- . 2548. "การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรษา เพ็ญมาศ, 2523- . "การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุพรรษา เพ็ญมาศ, 2523- . การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.