ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
นักวิจัย : ชนิกานต์ ภู่สว่าง, 2518-
คำค้น : วิกฤติการณ์การเงิน -- ไทย -- 2540 , อุตสาหกรรมการผลิต -- ไทย , การจัดการอุตสาหกรรม -- ไทย , อุตสาหกรรม -- แง่สังคม , ภาวะเศรษฐกิจ , การพัฒนาอุตสาหกรรม , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นราทิพย์ ชุติวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741307659 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาถึงวิธีการที่สถานประกอบการเลือกตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 และศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแนวทางในการปรับตัวของสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการศึกษาได้สำรวจสถานประกอบการเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมการผลิตที่คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และวิเคราะห์ผลโดยใช้แบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิต การศึกษาครั้งนี้พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เลือกตอบสนองด้วยการปรับทางด้านแรงงานเป็นหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของจำนวนสถานประกอบการที่สำรวจทั้งหมด โดยแบ่งเป็น การปรับทางด้านจำนวนแรงงานร้อยละ 30.43 และปรับทางด้านชั่วโมงการทำงานคิดเป็นร้อยละ 25.00 นอกจากนี้ มีสถานประกอบการที่เลือกตอบสนองต่อวิกฤตโดยการปรับทางด้านผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 29.35 ของสถานประกอบการรวม ทั้งนี้มีสถานประกอบการเพียงร้อยละ 7.61 ที่เลือกตอบสนองต่อวิกฤตโดยการปรับทางด้านราคา ผลจากการใช้แบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิตเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดการเลือกแนวทางการปรับตัว พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดการเลือกแนวทางการปรับทางด้านจำนวนแรงงานอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด และสัดส่วนต้นทุนที่ต้องนำเข้าต่อต้นทุนทั้งหมด ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดการเลือกปรับทางด้านจำนวนชั่วโมงการทำงานได้แก่ ทุนจดทะเบียน ประเภทอุตสาหกรรม และสัดส่วนต้นทุนเครื่องจักรต่อต้นทุนทั้งหมด สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกปรับทางด้านผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ ทุนจดทะเบียน ประเภทอุตสาหกรรม สัดส่วนต้นทุนทางด้านแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด สัดส่วนต้นทุนที่ต้องนำเข้าต่อต้นทุนทั้งหมด และสัดส่วนผลผลิตที่ส่งออกต่อผลผลิตทั้งหมด โดยสรุป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการตอบสนองต่อการเกิดวิกฤตโดยการปรับทางด้านแรงงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการปรับแรงงานน้อยกว่าต้นทุนจากการปรับทางด้านอื่น ดังนั้น แรงงานจึงเป็นปัจจัยหลักที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงควรมีนโยบายให้ความช่วยเหลือต่อแรงงานอันจะมีส่วนช่วยบรรเทาความรุนแรงจากปัญหาดังกล่าวลงได้

บรรณานุกรม :
ชนิกานต์ ภู่สว่าง, 2518- . (2543). การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิกานต์ ภู่สว่าง, 2518- . 2543. "การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิกานต์ ภู่สว่าง, 2518- . "การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ชนิกานต์ ภู่สว่าง, 2518- . การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.