ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก
นักวิจัย : วาริน เทพยายน, 2518-
คำค้น : ความรัก , ความพอใจ , บุคลิกภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คัคนางค์ มณีศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743344799 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ กับรูปแบบความรักของคู่รัก ที่ยังมิได้สมรสจำนวน 100 คู่ ตอบแบบสอบถาม 3 ฉบับได้แก่ มาตรวัดเจตคติเกี่ยวกับความรัก มาตรวัดความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และแบบวัดบุคลิกภาพที่พัฒนามาจาก Myers-Briggs Type Indicator ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะการตัดสิน โดยใช้ความคิด มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบกับความรักแบบลุ่มหลง (P<.001) ลักษณะการตัดสินโดยใช้ความรู้สึกมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวก กับความรักแบบลุ่มหลง และมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบกับความรักแบบไม่ผูกมัด และความรักแบบใช้เหตุและผล (P<.05) ลักษณะแนวการปฏิบัติตัวแบบมีแบบแผน มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบ กับความรักแบบไม่ผูกมัด (P<.05) ลักษณะแนวการปฏิบัติตัวแบบยืดหยุ่น มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวก กับความรักแบบไม่ผูกมัด และความรักแบบลุ่มหลง (P<.05) ส่วนลักษณะบุคลิกภาพด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของความรักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. ความรักแบบเสน่หา ความรักแบบเสียสละ และความรักแบบมิตรภาพ มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวก กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ (P<.001) และความรักแบบไม่ผูกมัดมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบ กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ (P<.001) ส่วนความรักแบบใช้เหตุและผล และความรักแบบลุ่มหลง ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
วาริน เทพยายน, 2518- . (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาริน เทพยายน, 2518- . 2542. "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาริน เทพยายน, 2518- . "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
วาริน เทพยายน, 2518- . ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.