ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
นักวิจัย : กาญจนา กระต่ายทอง, 2514-
คำค้น : เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , ความจำ , พัฒนาการของเด็ก , การรับรู้ในเด็ก , การรับรู้ภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340718 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพ ในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 240 คน เพศชาย 120 คน และเพศหญิง 120 คน อายุระหว่าง 3 ถึง 5 ปี โดยดัดแปลงเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบมาจากการศึกษาของ Tversky (1985) เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย สถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กอายุ 3 ปี มีคะแนนการจัดหมวดหมู่ตามการรับรู้มากกว่าเด็กอายุ 4 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ ทั้งในเงื่อนไขการเสนอวัตถุเป็นภาพ และเงื่อนไขการเสนอวัตถุเป็นคำพูดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. เด็กอายุ 5 ปี และ 4 ปี มีคะแนนการจัดหมวดหมู่ตามประเภทของวัตถุมากกว่าเด็กอายุ 3 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เด็กอายุ 5 ปี และ 4 ปี มีคะแนนการจัดหมวดหมู่ตามประเภทของวัตถุไม่แตกต่างกัน 3. เด็กอายุ 3 ถึง5 ปี มีคะแนนการจัดหมวดหมู่ตามประเภทของวัตถุในเงื่อนไขการเสนอวัตถุเป็นคำพูดมากกว่าในเงื่อนไขการเสนอวัตถุเป็นภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
กาญจนา กระต่ายทอง, 2514- . (2542). การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา กระต่ายทอง, 2514- . 2542. "การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา กระต่ายทอง, 2514- . "การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
กาญจนา กระต่ายทอง, 2514- . การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.