ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กาญจนา สุรวาจากุล, 2515-
คำค้น : วัยรุ่น , รักร่วมเพศชาย , จริยธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741301669 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3280
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน ประกอบด้วย กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น 100 คน กลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง 100 คน และกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย 100 คน มีจำนวนเพศชายและหญิงเท่ากันในแต่ละกลุ่ม (เพศชาย 50 คน และเพศหญิง 50 คน) งานวิจัยนี้ได้ใช้แบบสอบถามการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็น ของวัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงต่อพฤิตกรรมชายรักร่วมเพศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า 1. วัยรุ่นชายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับ พฤติกรรมชายรักร่วมเพศสูงกว่าวัยรุ่นหญิง 2. วัยรุ่นตอนปลายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับ พฤติกรรมชายรักร่วมเพศสูงกว่าวัยรุ่นตอนต้นและตอนกลาง 3. วัยรุ่นชายมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับ พฤติกรรมชายรักร่วมเพศแตกต่างจากวัยรุ่นหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในแต่ละระดับอายุ โดยคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมของวัยรุ่นชาย แสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นได้เด่นชัดมากกว่าวัยรุ่นหญิง

บรรณานุกรม :
กาญจนา สุรวาจากุล, 2515- . (2543). การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา สุรวาจากุล, 2515- . 2543. "การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา สุรวาจากุล, 2515- . "การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
กาญจนา สุรวาจากุล, 2515- . การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.