ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้
นักวิจัย : จิรวรรณ นาคพัฒน์, 2509-
คำค้น : ครู -- การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763247 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการสำรวจสนามทดลองการสร้างชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพลังอำนาจครู การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพชุดฝึกอบรม การทดลองใช้และการศึกษาผลของการจัดอบรมสนามทดลองคือโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรง เป็นกลุ่มทดลอง 2 โรง กลุ่มควบคุม 2 โรง กลุ่มตัวอย่างในการทดลองคือ ครูประถมศึกษาจำนวน 18 คน ใน 4 โรงเรียน จำแนกเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เครื่องมือที่ใช้เพื่อการคัดเลือกสนามทดลอง (2) เครื่องมือที่ใช้เป็นตัวแปรจัดกระทำ (treatment) คือชุดฝึกอบรม (3) เครื่องมือที่ใช้วัดระดับพลังอำนาจการทำงานครู วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม และการศึกษาเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ผลการวิจัย 1) ลักษณะของชุดฝึกอบรมประกอบด้วยแผนการจัดอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ชุด ใช้เวลาอบรมชุดละ 3 ชั่วโมง 2) ผลการใช้ชุดฝึกอบรมพบว่าครูส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมและเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการจัดอบรม 3) ครูกลุ่มทดลองมีระดับพลังอำนาจสูงกว่าครูในกลุ่มควบคุม

บรรณานุกรม :
จิรวรรณ นาคพัฒน์, 2509- . (2547). ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรวรรณ นาคพัฒน์, 2509- . 2547. "ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรวรรณ นาคพัฒน์, 2509- . "ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
จิรวรรณ นาคพัฒน์, 2509- . ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.