ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ สำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ สำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมอง
นักวิจัย : จิรดี ประยูรศิริ, 2505-
คำค้น : การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร , สมรรถภาพทางวิชาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา บวรกิติวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322407 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษา 1) องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพสำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 2) ความสอดคล้องของสมรรถภาพทางวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม โดยสำรวจความคิดเห็นจากสถานประกอบการ ครู และนักเรียน ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ และครูโดยการสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วยสถานประกอบการ จำนวน 212 แห่ง ครูที่สอนนักเรียนสาขาพาณิชยกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 จำนวน 206 คน และนักเรียนสาขาพาณิชยกรรมโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวน 500 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ โดยวิธีสกัดองค์ประกอบหลักและหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจจากนักเรียน ครู และสถานประกอบการ พบว่ามีจำนวนองค์ประกอบเท่ากันคือ 10 องค์ประกอบ และพบว่าทั้ง 3 กลุ่มให้ความสำคัญองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการทำงาน มีความสำคัญมากที่สุดตรงกัน 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของนักเรียน ได้องค์ประกอบที่สำคัญจำนวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการทำงาน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการทำงาน การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน ความมั่นคงทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การใช้เทคโนโลยี การนำเสนอ ความรู้ทางวิชาการ ตามลำดับ และองค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถภาพทางวิชาชีพได้ 61.61% 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของครู ได้องค์ประกอบที่สำคัญจำนวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการทำงาน การทำงานร่วมกัน มนุษยสัมพันธ์และการให้บริการ การคิดริเริ่มและคิดสร้างสรรค์ การก้าวทันเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการบุคลิกภาพ ทักษะในการทำงาน ความมั่นคงทางอารมณ์และทักษะการสื่อสาร ความชำนาญในงานวิชาชีพ ตามลำดับ และองค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวน ของสมรรถภาพทางวิชาชีพได้ 68.79% 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานประกอบการ ได้องค์ประกอบที่สำคัญจำนวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการทำงาน มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร การคิดริเริ่มและคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการทำงานบุคลิกภาพ ความชำนาญในงานวิชาชีพ ความมั่นคงทางอารมณ์และความอดทน ความรอบรู้ การคิดคำนวณ ตามลำดับ และองค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวน ของสมรรถภาพทางวิชาชีพได้ 58.51% 5. องค์ประกอบที่เหมือนกันทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ พฤติกรรมการทำงาน ความคิดริเริ่มและคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและบุคลิกภาพ ส่วนองค์ประกอบที่เหมือนกันระหว่างครูกับสถานประกอบการคือ ความชำนาญในงานอาชีพ องค์ประกอบที่เหมือนกันระหว่างครูกับนักเรียนคือ ความรู้ทางวิชาการ และการทำงานร่วมกัน

บรรณานุกรม :
จิรดี ประยูรศิริ, 2505- . (2547). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ สำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรดี ประยูรศิริ, 2505- . 2547. "การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ สำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรดี ประยูรศิริ, 2505- . "การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ สำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
จิรดี ประยูรศิริ, 2505- . การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพ สำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.