ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ
นักวิจัย : สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
คำค้น : bacteria , Lactic Acid
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4550015 , http://research.trf.or.th/node/1322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ในระยะแรกประเทศภาคีต่างส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การลดอัตราภาษีศุลกากรเป็นหลัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ กอปรกับการลดอัตราภาษีศุลกากรมีแนวโน้มที่จะลดลงไปอีกในอนาคต ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงได้กำหนดมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยต้องเผชิญกับมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมาตรการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพที่กำหนดให้เครื่องประดับซึ่งส่งไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปจะต้องมีนิกเกิลเป็นส่วนผสมในปริมาณที่กำหนด พลอยอาบรังสีที่จะนำเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงสู่ผู้บริโภค มาตรการกำหนดมาตรฐานสินค้าซึ่งระบุว่า เครื่องประดับแท้จะส่งไปจำหน่ายยังซาอุดิอาระเบียได้ก็ต่อเมื่อได้รับ Certificate of Conformity มาตรการเกี่ยวกับการปิดฉลากสินค้าของสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในสหภาพยุโรปที่กำหนดให้เครื่องประดับแท้จะต้องผ่านการประทับตราเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือปิดฉลากเพื่อแสดงค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า การแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเครื่องประดับเทียมที่จะนำเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรการห้ามนำเข้าไข่มุกเลี้ยงของบาห์เรน จากการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีและความตกลงขององค์การการค้าโลกที่เกี่ยวข้องพบว่า มาตรการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ มาตรการกำหนดมาตรฐานสินค้า และมาตรการเกี่ยวกับการปิดฉลากสินค้าล้วนเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับความตกลงขององค์การการค้าโลกโดยเฉพาะความตกลงเรื่องอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า เนื่องจากมาตรการเหล่านี้มิได้ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศ หากแต่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิ ชีวิต และสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ขณะเดียวกันการแสดงประเทศที่สินค้ามีแหล่งกำเนิดก็มิได้ขัดต่อความตกลงขององค์การการค้าโลกแต่อย่างใด เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามระบบ GSP ยกเว้นมาตรการห้ามนำเข้ามุกเลี้ยงของบาห์เรนเพียงประการเดียวเท่านั้นที่ขัดต่อพันธกรณีของประเทศบาห์เรนตามมาตรา XI : I ของ GATT 1994 ในส่วนของการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศพบว่า มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีดังกล่าวข้างต้นมิได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ บนห่วงโซ่แห่งคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญจนก่อให้เกิดความเสียเปรียบทางการแข่งขัน กล่าวคือ ข้อกำหนดเรื่องการผสมสารนิกเกิลในปริมาณที่เหมาะสมลงในเครื่องประดับ การประทับตราเครื่องหมายรับประกันคุณภาพหรือการปิดฉลากแสดงค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า รวมถึงการแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเครื่องประดับเทียมไม่มีผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตจนเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากนัก แต่หากผู้ประกอบการไทยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องประดับที่ปราศจากสารนิกเกิล หรือการสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเครื่องประดับไทยในสายตาผู้บริโภค สำหรับเรื่องพลอยอาบรังสีนั้น ผู้ประกอบการไทยไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดนี้มากนักเนื่องจากพลอยอาบรังสีส่วนใหญ่มักเป็นพลอยเนื้ออ่อนและมีเอกชนที่รับอาบรังสีพลอยอยู่ในประเทศเพียงไม่กี่ราย ในขณะที่มาตรการกำหนดมาตรฐานสินค้าของซาอุดิอาระเบียมีผลกระทบต่อขั้นตอนการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยจะทำให้ผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้นอีกทั้งกระบวนการส่งออกยังต้องอาศัยเวลานานกว่าปกติอีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยจะยังสามารถรับมือกับมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวมากนัก แต่ในอนาคตคาดว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่สำคัญ 3 ประการได้แก่ ปัญหาเรื่องการกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้า ปัญหาเรื่องการค้าโดยรัฐ และปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็ก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Lactic acid bacteria (LAB) LS-2.19 was screened from 340 LAB isolates according to growth delay and inhibition of growth and spore formation of two fungi with green spore (FG) and yellow spore (FY) existing in corn silage. Cell free culture fluid (CFC) at 48 h of LS-2.19 inhibited spore formation of both FG and FY at the concentration level up to 105 and 106 colonies/ml respectively. However, CFC adjusted to pH 6 inhibited the growth of FY of 105 spores per ml while no inhibition to FG. Lactic acid, acetic acid and other compounds played a role in inhibitory against these two fungi. Use of LAB in the form of CFC and starter for fermentation showed that silage-making with LAB starter of 106 colonies/ml exhibited no fungal apperance with higher lactic acid of 1.5 – 2.4 times and LAB of approximately 0.2 – 0.6 log. Large scale corm silage-making with and without LAB used as an inoculum were performed. Lactic acid contents of 1.47 – 2.14% (of dry weight) from silage with LAB starter were detected while the one from silage without LAB (control) was not detected. However when both conditions exposed to the air, the contents of lactic acid was reduced and higher acetic acid contents appeared.

บรรณานุกรม :
สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ . (2546). การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ . 2546. "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ . "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ . การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.