ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : จตุรวิทย์ เทวธีระรัตน์
คำค้น : ขยะชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4540017 , http://research.trf.or.th/node/1299
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นเพื่อจัดการปัญหาขยะในชุมชน คือ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเน้นในหมู่บ้านโนนป่าติ้ว ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีวิกฤตการณืขัดแย้งสูงเพราะเป็นพื้นที่ที่รองรับขยะทั้งหมดของอำเภอปากช่อง และจังหวัดใกล้เคียง ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสภาพทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของการสื่อสารแบบทางเดียว ( One – way communication) มีการไหลของข้อมูลข่าวสารแบบลงล่าง ( Top – down communication ) ส่วนใหญ่ผู้ที่แสดงบทบาท เป็นผู้ส่ง ( sender ) จะเป็นเทศบาลตำบลปากช่องและผู้นำชุมชน ในบางกรณีจะมีการไหลของข่าวสารแบบล่างขึ้นบน ( Bottom – up communication ) แต่ไม่บ่อยมาก ทำให้การไหลของข้อมูลข่าวสารจากภายนอกสู่ภายในชุมชน นิยมการสื่อสารด้วยวาจา ( Oral communication )มากกว่ารูปแบบของลายลักษณ์อักษร ทำให้มีข้อจำกัดในการเผยแพร่ข่าวสารในชุมชน 2. การสนับสนุนภายนอก ( Social Support ) มาจากตัวกลาง ( Mediator ) ที่มีบทบาทส่งเสริมในการกระตุ้น การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งตัวกลางในที่นี้ก็คือ ทีมวิจัยนั้นเองที่สามารถเกื้อหนุนกระบวนการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมได้ใน 2 ลักษณะคือ เชื่อมประชาชนระหว่างภายในชุมชน และระหว่างภายในชุมชนกับสังคมภายนอก ทำให้ทีมวิจัยค้นคว้าต่อประเด็นปัญหาขยะได้ดียิ่งขึ้น ส่วนสนับสนุนที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารประกอบในด้านขาดช่องทางการสื่อสาร เกรงกลัวต่ออิทธิพลของการเมืองความสัมพันธ์ที่ห่างเหินของคนในขุมชน ขาดผู้นำการสื่อสาร ขาดข่าวสาร และขาดความรู้ ขาดทักษะการสื่อสาร ความไม่จริงใจในการเข้าร่วม และประการสำคัญ ขาดขวัญ และกำลังใจ 3. ขาดการเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารของชุมชนของประชาชนในท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการสื่อสารจากผู้รับสารแบบ Passive เป็นแบบ Active จากการสื่อสารแบบทางเดียวเป็นแบบสองทาง และปรับทิศทางการสื่อสารแบบบนลงล่าง เป็นแบบล่างขึ้นบน ปรับการไหลเวียนของสารจากแนวตั้งเป็นแนวนอน ปรับวิธีการสื่อสารจากแบบ “ ผ่านสิ่งสกัดกั้น “ เป็น “ เผชิญหน้า “ ทั้งนี้ทีมวิจัยได้เลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสาร คือ การทัศนศึกษา การมอบสื่อให้กับชุมชน การปรับปรุงหอกระจายข่าว การฝึกอาชีพ และการจัดเวทีเสวนา 4. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเสริมศักยภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนในชุมชนพบว่า ทำให้รูปแบบการสื่อสารเพื่อจัดการปัญกาขยะในชุมชนโดยภาพเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น ชาวบ้านกับผู้บริหารในชุมชนสามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสันติวิธี มีการเจรจากันมากขึ้น และเริ่มปรับทัศนคติที่มีต่อกันไปในทางบวก The objective of this study is to improve community participatory communication contributing to solid waste management in Pakchong District of Nakornratsima Province.This qualitative research has adopted interviewing , observation and focus group as research methodology. The specific focal area is Moo Ban Nonpatiew currently encountering serious conflict issue related to solid waste disposal . Moo Ban Nonpatiew has been designated as waste dumping area for Pakchong Dristrict and neighboring areas. The study has performed content analysis as well as field observation in the areas of sociology and psychology related to communication practices. 1.The results were paticipatory communication model for community paticipation in handing solid waste in this district has been found in form of One–way communication , message flows with Top-down approach . The key actors as senders are municipal authorities or community leaders. In some occasions , quite unusual , that the message has been flowed upwardly known as Bottom-up communication. This condition has results in practicing more oral communication than in written and inevitably in more restriction in disseminating the messages through out the community. 2. External Social Support derives form mediator who has contributed in encouraging participative communication . The mediator as played by the rasearch team has supported the participative communication processes in two aspects. One is community internal linkage and the other is extending the link to external stakeholders .This involvement has allowed the research team to explore more pertinently in issues related to waste management .On the other hand , the constraints of paticipatory communication come from lack of proper communication channels , adverse political influence , poor cooperation within community , no communication leadership, inaccessible message , insufficient communication skills, untrue participation , and the most critical has been low moral and motivation. 3.Lack of capability building to strengthen the communication skills of people in community . The communicative approach of local government staffs must be changed from passive one, from One way to Two ways communication , from Top-down to Bottom up flow of message, from Vertical to Horizontal direction, and from Interposed communication to Face-to-Face communication . The communication strategies adopted by the research team are study visit, provision of communication media to community , improve the community audio tower , income generation training, and forum setting . 4. The result of strengthening community capability in communication relate to waste management , through the participatory communication strategy has been realized in positive responses to community-wide desired changes , community citizen and leaders could jointly work out for solutions through peaceful , more dialogue and increase adoption of positive attitude toward each other.

บรรณานุกรม :
จตุรวิทย์ เทวธีระรัตน์ . (2548). การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จตุรวิทย์ เทวธีระรัตน์ . 2548. "การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จตุรวิทย์ เทวธีระรัตน์ . "การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
จตุรวิทย์ เทวธีระรัตน์ . การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.