ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
คำค้น : กรุงเทพมหานคร , จักรยาน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4530007 , http://research.trf.or.th/node/1277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวทางในการพัฒนาการใข้จักรยานในรายงานฉบับนี้จะเน้นในส่วนของการวางแผนและการออกแบบระบบจักรยาน ประเด็นหลักของการวางแผนพัฒนาการใช้จักรยานคือ การวางแผนโครงข่ายที่เป็นระบบต่อเนื่อง และจะต้องสอดคล้องกับความต้องการใช้จักรยาน ซึ่งจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในแนวของเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปจนถึงจุดปลายทางอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นหลักของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องเน้นความปลอดภัย ให้น่าใช้งานเข้ากับบรรยากาศในพื้นที่และเป็นที่ยอมรับของชุมชน เกณฑ์ แนวทาง และขบวนการทางวิศวกรรมที่อธิบายใช้เพื่อออกแบบรูปหน้าตัดของทาง แนวเส้นทางจักรยาน ทางข้ามและทางแยก อุปกรณ์ควบคุมการจราจร สิ่งอำนวยความสะดวก ณ จุดสิ้นสุดการเดินทาง และบรรยากาศในการขับขี่จักรยาน จากกรณีศึกษาในพื้นที่ดินแดงและพื้นที่การเคหะธนบุรีพบว่า พื้นที่ศึกษาทั้ง 2 แห่ง สามารถใช้แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานที่จัดทำนี้ มาทำการวางแผนและออกแบบระบบการใช้จักรยานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นว่า องค์ความรู้ทีได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจักรยานในพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานครได้ This study aimed to develop a guide for the development of bicycle facilities . The guideline composed of two major components : network planning and bicycle system design . For a critical point of network planning , facilities for bicyclists should be planned to provide continuity and consistent with their need from origin to destination . For the bicycle system design , extraordinary efforts would be needed to provide facilities that were safe , aesthetically pleasing and society acceptable . It described the criteria . guides , and engineering procedures used to design principal elements of the cross sections , bikeway alignment , crossway and intersection, traffic control , facilities at the end of trip and adjacent streetscape environment. It was tested that the guide could appropriately be used for planning and designing bicycle systems in two study areas : Din-deang and Thonburi residence . From the result , it could be guaranteed that the finding knowledge from the study could be applied for the development of bicycle facilities for other areas in Bangkok.

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ . (2549). แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ . 2549. "แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ . "แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ . แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.