ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
นักวิจัย : นันทกร บุญเกิด
คำค้น : ปุ๋ยอินทรีย์ , วัสดุปรับปรุงดิน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4520005 , http://research.trf.or.th/node/1259
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การขาดข้อมูลที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลให้ เกษตรกร ขาดข้อมูลในการตัดสินใจในการผลิต ภาคเอกชน ขาดข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ หน่วยวิจัย ขาดข้อมูลในการกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร ขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ส่งผลให้ประเทศชาติสูญเสียความสามารถในการเข้าแข่งขันในตลาดการค้าพืชสวนระหว่างประเทศ การจัดการข้อมูลทางด้านพืชสวนอย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด การวิจัย มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล ( database ) ในรูปที่สะดวกใช้ และสืบค้นได้ง่ายด้วยคำสำคัญ จัดทำเป็น web page , web board และวารสารอิเล็คทรอนิคส์ ( E – journal ) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล ( network ) เป็นสารสนเทศ ( information ) การพัฒนาระบบสารสนเทศของพืชผักไทย พบว่า ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้กำหนดทิศทางการวิจัยของประเทศให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและลดความซ้ำซ้อน โดยทุกหน่วยงานเข้าใจเป้าหมาย และมีการเชื่อมโยงงานวิจัยร่วมกัน หน่วยงานให้ทุนวิจัยหรือศูนย์รวบรวมข้อมูล ต้องกำหนดรูปแบบมาตราฐานของวิธีการเขียนผลงานวิจัย และกำหนดให้เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลของตนให้ทันสมัยและถูกต้อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลมีความทันสมัย ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพืชสวน : พืชผัก ได้พัฒนาและเผยแพร่ที่ http://agserver.kku.ac.th/vegetables/index.asp โดยข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2546 มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด 4,485 รายการ นักวิจัย 5,240 ท่าน และสมาชิกที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 243 ท่าน At present the government has launched a policy on reducing th importation of chemical fertilizer and promoting the use of local materials to be formulated for fertilizer. Thus this research project corresponds with the government policy. The objectives of this project were; (1) to investigate the sources of material which had potential to be used to fornulate fertilizer, (2) to study the release of N P K from the selected materials which contain high N, P, K, (3) to find materials which were suitable for improving soil acidity and (4) to find method for formulating fertilizer from those materials. It was found from this study that in the Northern Part there were 113 sources of materials and 5 of them contain high N,P,K for example sludge, mushroom waste, filter cake and tobacco leave. In the Central Part there were 27 sources and 9 contain high N, P, K for example black sludge, red sludge, yeast sediment, filter cake and rice brand cake. In the North-Eastern Part there 53 sources and 11 contain high N, P, K for example peanut husk, tomato peel, cashew nut hull, filter cake, rice brand waste, kapok seed, bagasse ash, soybean hull and cassava pell. All materials containing high concentration of major plant nutrient elements were amalyzed for heavy metals and found no one contain higher than the standard allowance. Therefore we selected these materials to study the ability of releasing N, P, K when applying into soil and found that all tested materials were able to release N, P, K at satistfactory level. Since most suitable materials were organic therefore the formulated fertilizers were organic fertilizer. These organic fertilizers were tested on plants grown both under greenhouse and field conditions in comparison with chemical fertilizer. Result showed that at equivalent N rate organic fertilizer produced from our project performed equal to or better than chemical fertilizer. For materials used for improving soil acidity we found two sources. First was filter cake containing high calcium could be used for correcting soil acidity and also at the same time it was organic fertilizes . The second was ground calcium carbonate containing various grain sizes were vary suitable for improving soil acidity. Because this material could be used in large quantity with slowly increasing soil pH. At high quantity in soil various grain sized of calcium carbonate could prolong neutralizing soil acidity. The cost of this material is cheap enough to be apply into soil in large quantity which is vary suitable for pasture amd horticulture crops.

บรรณานุกรม :
นันทกร บุญเกิด . (2550). ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นันทกร บุญเกิด . 2550. "ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นันทกร บุญเกิด . "ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
นันทกร บุญเกิด . ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.