ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย
นักวิจัย : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4510008 , http://research.trf.or.th/node/1252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พจนานุกรมภาษาไทย-ฮังกาเรียน ฮังกาเรียน-ไทย ฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาฮังกาเรียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพาณิชย์ การศึกษา และวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทยและประเทศฮังการีภายในวงศัพท์ประมาณ 11,000 คำ โดยจัดเรียงลำดับศัพท์หลักหรือคำตั้งภาษาไทยตามตัวอักษร ก-ฮ และ ภาษาฮังกาเรียน A-Z คำศัพท์ภาษาไทยและภาษาฮังกาเรียนที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับนี้ได้รวบรวมมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทยและประเทศฮังการีโดยได้รับอนุญาตอย่างเป็ฯทางการ พจนานุกรมฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นคำชี้แจงการใช้พจนานุกรม เช่น การใช้อักษรย่อ คำย่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ และระบบภาษาฮังกาเรียน เป็นต้น ส่วนที่สองเป็นรายการคำศัพท์ทั้งสองภาษาและบทนิยามในรูปแบบคำเทียบเคียงกันระหว่างสองภาษา พร้อมคำอ่านและข้อมูลอื่นๆ เช่น ชนิดของคำ ปริบทการใช้ ตัวอย่างประโยค เป็นต้น และส่วนที่สามเป็นภาคผนวกซึ่งแบ่งเป็น 6 ตอน คือ ภาคผนวก 1 ตัวอย่างประโยคภาษาไทยที่มีคำแปลเป็นภาษาฮังกาเรียน ประมาณ 200 ประโยค ภาคผนวก 2 คำลักษณนามในภาษาไทย ภาคผนวก 3 ชื่อสถานที่ในประเทศไทย ถอดเสียงเป็นภาษาฮังกาเรียน ภาคผนวก 4 ตัวอย่างประโยคภาษาฮังกาเรียน มีคำแปลภาษาไทย ประมาณ 200 ประโยค ภาคผนวก 5 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาฮังกาเรียน และภาคผนวก 6 ชื่อสถานที่ในประเทศฮังการี ถอดเสียงเป็นภาษาไทย พจนานุกรมฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นพจนานุกรมไทย-ฮังกาเรียน ฮังกาเรียน-ไทยฉบับแรก และถือเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสองในอนาคตต่อไป The aim of this Thai-Hungarian and Hungarian-Thai Dictionary Project is to compile about 11,000 items of basic vocabulary used in the two languages. Regarding entries, both main entries and sub-entries, selection was based on specially selected vocabulary fields: tourism, commerce, education and culture, with emphasis on those most relevant to the Thai and the Hungarian life. The arrangement of the main entries is in alphabetical order, i.e., from ก-ฮ and from A-Z. The sources for Thai and Hungarian words are the Royal Institute Dictionary and the Dictionary of the Language Institute, Hungarian National Academy. Permission was official granted by the authorities of both institutes. The contents of the dictionary are divided into three major parts. The first part is a practical guide comprising abbreviations, punctuation, and Hungarian phonological system, and other useful instructions. The second part consists of two sections: the Thai-Hungarian section and the Hungarian-Thai section. The first section contains the Thai entries with Hungarian definitions, guided pronunciation, word class, and the examples of usage at phrase and sentence levels. The second section contains the Hungarian entries with Thai definitions and the rest of the information as previously stated. The third part comprises six appendices: two-hundred Thai sentences with Hungarian translation; Thai noun classifiers, place names in Thailand written in Hungarian script; two-hundred Hungarian sentences with Thai translation; Hungarian punctuation system; and place names in the Republic of Hungary written in Thai script. This dictionary is the first Thai-Hungarian and Hungarian-Thai dictionary in existence. It will help promote a long-lasting relationship between Thailand and the Republic of Hungary, and create better understanding between people of the two nations. It can also be used as a tool for studying Thai and Hungarian cultural life, and for exchanging modern scientific knowledge between the academics of the two countries.

บรรณานุกรม :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , อุษณีย์ ยศยิ่งยวด . (2547). โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , อุษณีย์ ยศยิ่งยวด . 2547. "โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , อุษณีย์ ยศยิ่งยวด . "โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , อุษณีย์ ยศยิ่งยวด . โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.