ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องมือทำความสะอาดแบบแห้งและขูดผิวมันสำปะหลังบางส่วน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องมือทำความสะอาดแบบแห้งและขูดผิวมันสำปะหลังบางส่วน
นักวิจัย : สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
คำค้น : cassava chips quality improvement , Cassava root cleaner , prototype development , มันสำปะหลัง , เครื่องขูด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4450044 , http://research.trf.or.th/node/1240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องทำความสะอาดหัวมันสำปะหลังด้วยการร่อนแยกดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำปะหลังออกโดย วิธีการสะกิดผิวนอกของหัวมันบางส่วนออก ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้มีขีดความสามารถการทำความ สะอาดได้ไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 5 - 10 ตัน และหัวมันที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมีทรายปนเปื้อนไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ เครื่องทำความสะอาดหัวมันประกอบด้วยถังร่อนหัวมันหมุนได้วางตามแนวนอน หัวท้ายเปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร ความยาว 5.0 เมตร ภายในมีชุดอุปกรณ์สะกิดผิวนอกของหัวมันให้หลุดออก มีอุปกรณ์รับหัวมันเข้าเครื่องร่อนและอุปกรณ์ลำเลียงเศษดินทรายและเศษเปลือกมันออกจากตัวเครื่อง เครื่อง ทำความสะอาดหัวมันติดตั้งบนล้อเลื่อนซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีเครื่องต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูบ เดียวขนาด 11 แรงม้า จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง พบว่าเครื่องต้นแบบมีขีดความสามารถในการทำ ความสะอาดหัวมันสด 17.8 ตันต่อชั่วโมง โดยสามารถร่อนแยกทรายออกจากหัวมันสดได้ร้อยละ 88.4 และ สามารถสะกิดผิวนอกของหัวมันสดออกได้ร้อยละ 50.70 ที่อัตราการปล่อยหัวมันสดเข้าเครื่องเท่ากับ ? ของ ช่องเปิดทางเข้าและอัตราการหมุนของถังร่อน 20 รอบต่อนาที โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) 1.83 ลิตรต่อชั่วโมง หัวมันสดที่ผ่านเครื่องทำความสะอาดแล้ว เมื่อนำไปผลิตเป็นมันเส้น พบว่ามีส่วนที่เป็นทรายร้อยละ 0.46 - 0.56 และเยื่อใยร้อยละ 3.23 - 3.39 ซึ่งมีค่าต่ำกว่ามันเส้นที่ทำจากหัวมันสดที่ไม่ได้ผ่านเครื่องทำความ สะอาดที่ผลิตโดยลานมันสิทธิชัย ซึ่งมีค่าทรายและเยื่อใยร้อยละ 0.85 และ 4.33 (p<.05) และหากเปรียบ เทียบมันเส้นและมันอัดเม็ดที่ขายทั่วไป ซึ่งมีค่าทรายและเยื่อใย ร้อยละ 3.67 - 3.71 และ 4.34 - 5.45 ตาม ลำดับ พบว่า มันเส้นที่ผลิตจากหัวมันที่ผ่านเครื่องทำความสะอาดมีทั้งค่าทรายและเยื่อใยต่ำกว่าอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ (p<.05) เช่นกัน สิ่งที่สำคัญ คือ มันเส้นที่ผลิตจากหัวมันผ่านเครื่องทำความสะอาดมีระดับ ทรายและเยื่อใยต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานมันเส้นสะอาด คือ ไม่เกิน ร้อยละ 2.0 และ 4.0 ตาม ลำดับ เครื่องทำความสะอาดหัวมันสำปะหลังที่ประดิษฐ์ขึ้นจึงนับได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญหนึ่งในขบวนการผลิต มันเส้นสะอาด Cassava root cleaner by the method of outer skin removal was designed and constructed for the targeted capacity of a minimum 5 - 10 tons fresh roots per hour and the cleaned roots contain a maximum 2 % sand. The machine consisted of a horizontal open ends rotating screen drum with 1.5 m diameter and 5.0 m length and equipped with outer skin removal apparatus, a receiving hopper, conveyors for transporting of cleaning residues and a conveyor for removal of the cleaned roots. The cleaner is powered by a 11 hp single - cylinder diesel engine and is situated on wheel for convenient portability and movement. From performance and efficiency testing of the cleaner, it was found that the machine has a maximum cleaning capacity of 17.8 tons root per hour with sand and outer skin removal capacity of 88.4 and 50.70 %, respectively. The machine is operated at 20 rpm at ? intake opening with fuel consumption of 1.83 liters per hour. The cassava chips produced from the cleaned cassava root has sand and fiber content at 0.46 - 0.56 and 3.23 - 3.39 %, respectively and are significantly (p<0.05) lower than 0.85 and 4.33 %, when compared with those produced by uncleaned cassava roots of Sittichai Cassava Processor and significantly (p<.05) lower than 3.67 - 3.71 and 4.34 - 5.45, when compared with regular quality cassava chips and pellets generally produced by the industry. It has been proved that the invented cassava root cleaner will help the production of prime quality cassava chips possible.

บรรณานุกรม :
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . (2545). เครื่องมือทำความสะอาดแบบแห้งและขูดผิวมันสำปะหลังบางส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . 2545. "เครื่องมือทำความสะอาดแบบแห้งและขูดผิวมันสำปะหลังบางส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . "เครื่องมือทำความสะอาดแบบแห้งและขูดผิวมันสำปะหลังบางส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ . เครื่องมือทำความสะอาดแบบแห้งและขูดผิวมันสำปะหลังบางส่วน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.