ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)
นักวิจัย : สมคิด เลิศไพฑูรย์ , นคร เสรีรักษ์ , ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ , จินตนา เนตรทัศน์ , พัชรี ย่ำเที่ยง , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
คำค้น : การแก้ไขปัญหาสังคมไทย , เตือนภัยสังคม , ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม , การพัฒนาสังคม , การแก้ไขปัญหาสังคม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมให้เป็นกลไกสำคัญของงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ การจัดประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลภาคสนามจากจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัดในทุกภาค ผลที่ได้จากการศึกษานำไปออกแบบระบบ แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

บรรณานุกรม :
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , นคร เสรีรักษ์ , ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ , จินตนา เนตรทัศน์ , พัชรี ย่ำเที่ยง , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . (2553). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , นคร เสรีรักษ์ , ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ , จินตนา เนตรทัศน์ , พัชรี ย่ำเที่ยง , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . 2553. "รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , นคร เสรีรักษ์ , ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ , จินตนา เนตรทัศน์ , พัชรี ย่ำเที่ยง , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . "รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , นคร เสรีรักษ์ , ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ , จินตนา เนตรทัศน์ , พัชรี ย่ำเที่ยง , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.