ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการทำงานของเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ช่วง 1B

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการทำงานของเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ช่วง 1B
นักวิจัย : ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล
คำค้น : Club Sandwich , Device Simulation , Finite Element , Solar Cell , Two-Dimensional , การจำลองแบบใน 2 มิติ , เซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช , ไฟไนต์เอเลเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4430017 , http://research.trf.or.th/node/1194
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการแบบจำลองการทำงานของเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ช่วง 1B นี้ ได้นำพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและพื้นฐานโครงสร้าง องค์ประกอบที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมการจำลองแบบ ฯ ที่ได้เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานในโครงการ ฯ ช่วง 1A นั้น มาสร้างเป็นโปรแกรมการจำลองแบบเซลล์แสงแดดที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในช่วง 1B นี้ คือ ได้โปรแกรมการจำลองแบบเซลล์แสงแดดที่สามารถวิเคราะห์การทำงานของเซลล์แสงแดดได้ เช่น การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและศักดาไฟฟ้า การแสดงทิศทางการไหลของกระแสอิเล็กตรอนและโฮลในภาพ 2 มิติ รวมทั้งการคำนวณหาประสิทธิภาพเซลล์ ภายใต้มาตรฐานที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถปรับเปลี่ยนค่า Parameters ต่างๆ ของเซลล์ได้ตามความเหมาะสมด้วย โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ใช้เทคนิค finite element analysis [1-3,6-9] ในการวิเคราะห์ปัญหา และทำการแก้ปัญหาโดยวิธี numerical methods หลายวิธีเข้าร่วมด้วยกัน และได้ใช้ส่วนของ libraries ภายนอกซึ่งเป็น open source programs ในการสร้างกริด ชื่อ Triangle [14] และส่วนในการคำนวณแก้ปัญหาระบบสมการขั้นสุดท้าย คือ Umfpack [15] โปรแกรมทั้งหมดนี้ได้แสดงผลเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ คือ ได้ผลใกล้เคียงตามทฤษฎีและคล้ายคลึงกับผลงานวิจัยของสถาบันอื่นที่ได้ตีพิมพ์ (ในรายงานความก้าวหน้าระยะ 3) แต่ยังมีความจำเป็นต้องทำการพิสูจน์เพิ่มเติมโดยเทียบผลกับการทดลองจริงหรือซอฟท์แวร์จำลองแบบอื่นๆ โดยใช้ชุดข้อมูลของเซลล์ที่เหมือนกันทุกประการเพื่อยืนยันผลการจำลองแบบที่ได้ สำหรับประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมในด้านความเร็วพอจะยอมรับได้ในระดับงานวิจัย ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่า commercial software ในงานจำลองแบบทั่วๆ ไปก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความเร็วโปรแกรมนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งจะดำเนินการในช่วงต่อไป สำหรับผลลัพธ์จากการจำลองแบบสามารถเขียนเป็นแบบไฟล์ข้อมูลและไฟล์รูปภาพได้ ซึ่งสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ยังต้องทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมขึ้นในงานช่วงต่อไปเช่นกัน ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานก็มีความจำเป็นเช่นกัน โดยคาดหวังว่างานเหล่านี้จะช่วยประกอบโปรแกรมให้เป็นซอฟท์แวร์ที่พร้อมใช้งานได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบเซลล์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงได้ The Computer Simulation of the Club Sandwich Solar Cell Project Phase 1A gained knowledge and basic understandings in solar cell problems as well as the infrastructure including some essential components for the next development of a simulation program. The project phase 1B utilized all the project outcomes of phase 1A to form a solar cell simulation program. This program succeeded to the goals placed in this phase 1B. The program can simulate a solar cell and characterize its electrical properties such as computation of a relation between cell currents and voltages, two-dimensional visualization of electron-current and hole-current flows, and calculation of cell efficiency under standard measurement of energy-conversion efficiency. All cell parameters can also be adjusted according to our settings. This program employed finite element analysis [1-3, 6-9] to formulate the system equations of a solar cell. The numerical methods associated with solving the problem were used in the program. Two external libraries being open source programs were combined to our program. One was Triangle [14] used to generate the finite element grid. The other was Umfpack [15], a set of routines for solving unsymmetric sparse linear systems. The outcomes of this simulation program were as expected. They were in the vicinity of theoretical results and like many published researches done by other organizations (in the third progress report). Nevertheless, the more proof with the real experiment or other simulation software using an identical cell was inevitably needed. Its simulation time was acceptable for this research stage, even though its speed was lower than time consumed in other commercial device simulators. However, speeding up the computation time can be done in several ways that would be carried on next. The simulation results were wrote in both text and graphic files that made data analysis simple but visualization could be better improved. Graphic User Interface should be added to the program as well. All these further works may fulfill the program to be a ready-to-use software and lead to the advance development of a prototype of a very high efficiency cell.

บรรณานุกรม :
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล . (2547). แบบจำลองการทำงานของเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ช่วง 1B.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล . 2547. "แบบจำลองการทำงานของเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ช่วง 1B".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล . "แบบจำลองการทำงานของเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ช่วง 1B."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล . แบบจำลองการทำงานของเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ช่วง 1B. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.