ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
นักวิจัย : พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์
คำค้น : Benchmarking , environmental management , Palm Oil Industry , การจัดการสิ่งแวดล้อม , อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ , เบนช์มาร์กกิ้ง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4430011 , http://research.trf.or.th/node/1191
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการศึกษาวิจัยการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม ดิบ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิธีการทำเบนช์มาร์กกิ้งมาประยุกต์ใช้จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรง งานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแบบมาตรฐาน ได้แก่ การจัดการน้ำเสีย พลังงาน และกากของเสีย การ ดำเนินการศึกษาใช้หลักการทั่วไปของการทำเบนช์มาร์กกิ้ง ประกอบด้วย การวางแผน การเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ผล และการดำเนินการ ในโรงงานตัวอย่างจำนวน 10 โรง โดยผ่านการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมิน การออกแบบสอบถาม การคัดเลือกและการเยี่ยมชมโรง งานที่เป็นเลิศในการจัดการสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า เบนช์มาร์กกิ้งเป็นกลยุทธ์ที่โรงงานสามารถนำไปจัดการสิ่ง แวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแบบก้าวกระโดด เนื่องจากช่วยให้โรงงาน จำแนกและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในองค์กรอื่นและนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันที ตัวอย่างเช่น การลด ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จาก การลดน้ำมันที่สูญเสียไปกับน้ำทิ้ง การเพิ่มความสามารถในการผลิตจากการลดการหยุดเดิน เครื่องจักรอย่างกะทันหัน การปรับปรุงระบบการควบคุมที่ดีขึ้น ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การทำเบนช์มาร์กกิ้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้แต่ละโรงงานเห็นถึง ความสำคัญของข้อมูลและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น ผลจากการ ศึกษาได้นำมาพัฒนาแบบจำลองกระบวนการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมไทย และจัดทำคู่มือวิธีการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวด ล้อมเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ The purpose of the project is to introduce the Benchmarking concept to the Palm Oil industry as a tool to improve environmental management in 3 areas. They are wastewater, energy and solid waste management. Using the general benchmarking methodology as a guideline, four steps including planning, data collection, data analysis and implementation were conducted in 10 factories through serial workshops, environmental audits, questionnaire surveys, the selection of best practices and site visits. The results of the study show that Benchmarking is one of many important strategies to be used in environmental management for leapfrog competition because it is a process of identifying and learning from the best practices performed by other organizations and imitating them. By implementing these good practices, factories enjoy certain advantages, i.e. reduction of water use and wastewater, adding value of products due to reduced oil loss, increased productivity by reducing emergency shut down, improving control systems and saving costs through efficient energy use. Through practicing Benchmarking, factories learn to value and share information among each other. A model of Environmental Management Benchmarking for Thai industry and a handbook for public use were also developed.

บรรณานุกรม :
พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . (2546). การศึกษาวิจัยการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . 2546. "การศึกษาวิจัยการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . "การศึกษาวิจัยการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . การศึกษาวิจัยการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.