ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกและศึกษาคุณสมบัติ bacteriophages จากเชื้อ Burkholderial pseudomallei และการประยุกต์ใช้

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกและศึกษาคุณสมบัติ bacteriophages จากเชื้อ Burkholderial pseudomallei และการประยุกต์ใช้
นักวิจัย : นวลจันทน์ ชิตตะโสภณ
คำค้น : B. thailandensis , Bacteriophage , Burkholderia pseudomallei , Lysogen , Phage , Phage-typing , ฝาจไทป์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4430008 , http://research.trf.or.th/node/1190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดทดสอบ phage type เพื่อใช้จำแนกเชื้อสายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei และเชื้อซึ่งมีลักษณะคล้ายกันคือ B. thailandensis กับค้นหาเชื้อ B. thailandensis ที่มีลักษณะทางฟีโนไทป์เปลี่ยนไปหลังจากได้รับ phage genome แล้วกลายเป็น lysogen แบคทีเรียไวรัสหรือฝาจที่นำมาศึกษาได้มาจากการทำ cross culture เชื้อ B. pseudomallei จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยจำนวน 50 ตัวอย่าง และเชื้อจากดิน 50 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย B. thailandensis และ B. pseudomallei โดยเลือกเฉพาะฝาจที่สามารถ lyse หรือ lysogenize เชื้อจำนวนมากได้ นำมาทำ phage-typing และศึกษาลักษณะทางจุลทรรศน์วิทยาเปรียบเทียบกับแถบ DNA เมื่อถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ Phage 11 ตัว ในการศึกษาครั้งนี้แยกได้จากเชื้อ B. pseudomallei จำนวน 6 สายพันธ์ ที่เหลือแยกได้จากเชื้อ B. thailandensis ฝาจที่ไวที่สุด ได้แก่ phage ? E21 จาก B. thailandensis ซึ่ง สามารถทำปฏิกิริยากับเชื้อที่ทดสอบได้ถึง 36 เปอร์เซนต์ ส่วนฝาจของเชื้อ B. pseudomallei ที่แยกได้จากผู้ป่วยจำนวน 5 สายพันธ์นั้น phage ? P2 ทำปฏิกิริยาได้ดีที่สุด ฝาจทั้ง 11 ตัวนี้เมื่อนำมาทำ phage-typing ปรากฏว่าสามารถไทป์เชื้อ B. pseudomallei จากผู้ป่วยได้ร้อยละ 54.0 และไทป์เชื้อจากดิน 29 ตัวอย่าง ได้ร้อยละ 72.4 ฝาจชุดนี้ไทป์เชื้อ B. thailandensis 21 ตัวอย่าง ได้ร้อยละ 33.3 จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีฝาจไทป์ที่พบได้บ่อยที่สุด 1 แบบ คือ PT2 ฝาจไทป์นี้เชื้อเกิดการ lysis หรือ lysogenesis กับ phage ? E21 เพียงชนิดเดียว การชักนำให้ phage ? P2 เข้าไปแฝงอยู่ในเชื้อ B. thailandensis สายพันธ์ E25T ซึ่งไม่ทนต่อเซรุ่ม สามารถทำให้เชื้อ E25T?P2 ซึ่งเป็น lysogen เจริญได้ในอาหารที่มีเซรุ่มผสมอยู่ร้อยละ 30 การเปลี่ยนแปลงนี้จะสัมพันธ์กับการก่อโรคหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่น่าจะทำการศึกษาต่อไป โดยสรุป ชุดทดสอบฝาจไทป์ที่พัฒนาเพื่อการจำแนกเชื้อสายของเชื้อ B. pseudomallei สามารถตรวจพบฝาจไทป์ที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มเชื้อที่ทดสอบได้ อย่างไรก็ตาม การรายงานฝาจไทป์ที่แม่นยำควรอ่านทั้งปฏิกิริยาการ lysis และ lysogenesis ที่ได้จากการทดสอบซ้ำ 2-3 ครั้ง ส่วนคุณค่าของการทดสอบฝาจไทป์ในทางระบาดวิทยาของเชื้อนี้จะมีมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการแปลผลเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ระหว่าง แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักระบาดวิทยา และผู้บริหารงานด้านสาธารณสุขของประเทศ This work attempted to develop a phage-typing system for strain identification of Burkholderia pseudomallei and their avirulent counterpart, B. thailandensis. A search for lysogenized bacteria which some phenotypic changes was also performed. Phages were isolated from cross-culturing of 50 B. pseudomallei isolates from clinical specimens and 50 soil isolates of B. thailandensis and B. pseudomallei. Phages infecting the bacteria with broad range of strong lytic or lysogenic reactions were selected for typing. These phages were also characterized by electron micrographs and DNA profiles. In this study 11 phages were selected. Six were recovered from B. pseudomallei and the rest from B. thailandensis. The most reactive phage, the Phage φ E21, which was isolated from B. thailandensis, was strongly and repeatedly lysed 36 of a hundred test strains. Of the 5 phages from clinical isolates, the most reactive was the phage φ P2. This set of 11 typing phages repeatedly typed 54.0 percent of clinical, and 72.4 of 29 soil isolates of B. pseudomallei. It also typed 33.3 percent of 21 B. thailandensis. One predominate phagetyping pattern, PT 2, in which strains were solely lysed or lysogenized by the phage φ E21, was found. The induction of the phage φP2 in a serum-sensitive B. thailandensis strain E25T resulting in the resistance to 30 percent normal human serum of the lysogenic E25TφP2 strain. Whether the change would be correlated to pathogenicity requires further investigation. In conclusion, a phage-typing system for strain identification of B. pseudomallei was developed and one predominating phage type was determined. However, the combination of strong lytic and lysogenic reactions from 2-3 successive tests would ensure the potential of this typing set. The value of phage – typing as an epidemiological tool depends mostly on the indispensable links among clinicians, laboratory workers, epidemiologists and the public health authorities.

บรรณานุกรม :
นวลจันทน์ ชิตตะโสภณ . (2549). การแยกและศึกษาคุณสมบัติ bacteriophages จากเชื้อ Burkholderial pseudomallei และการประยุกต์ใช้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นวลจันทน์ ชิตตะโสภณ . 2549. "การแยกและศึกษาคุณสมบัติ bacteriophages จากเชื้อ Burkholderial pseudomallei และการประยุกต์ใช้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นวลจันทน์ ชิตตะโสภณ . "การแยกและศึกษาคุณสมบัติ bacteriophages จากเชื้อ Burkholderial pseudomallei และการประยุกต์ใช้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
นวลจันทน์ ชิตตะโสภณ . การแยกและศึกษาคุณสมบัติ bacteriophages จากเชื้อ Burkholderial pseudomallei และการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.