ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : สุธาวัลย์ เสถียรไทย
คำค้น : Domestic Waste Management , Good Governance , Industrial Environmental Management , Public Participation , การจัดการมูลฝอยชุมชน , การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม , การมีส่วนร่วมของประชาชน , ธรรมาภิบาล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4430001 , http://research.trf.or.th/node/1189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ 1 ของโครงการธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการศึกษาใน ลักษณะสหวิทยาการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทั้งในมิติด้านสังคมและการเมือง มิติด้านเศรษฐ ศาสตร์ มิติด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสถาบัน ซึ่งรวมถึงกฎหมายและนโยบาย การศึกษา ในช่วงระยะเวลาที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขและอุปสรรคของธรรมาภิบาลในกระบวน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทของสังคมไทย โดยการใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งผลการ ศึกษาในช่วงนี้ จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาแนวนโยบายและมาตรการ ตลอดจนการปรับปรุง กฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริบทของธรรมาภิบาล ในการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ 2 ต่อไป ซึ่ง หัวใจสำคัญก็คือการมุ่งที่จะให้คำนิยามของธรรมาภิบาลทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติจริงได้ในสังคมไทย โครงการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อยตามกรณีศึกษา คือโครง การย่อยเรื่องการจัดการมูลฝอยชุมชนและโครงการย่อยเรื่องการจัดการกากและมลพิษอุตสาหกรรม ซึ่งในโครงการหลังนั้นได้มีการประยุกต์ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ใน การศึกษาด้วย จากผลการศึกษาในกรณีศึกษา ได้ชี้ให้เห็นถึงเงื่อนไขหลักที่จำเป็นต่อการเกิดธรรมาภิบาล ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขเหล่านั้น ได้แก่ 1)การมีระบบการคานและถ่วงดุลอำนาจ ที่ สามารถตรวจสอบได้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) การมีแรงจูงใจที่เหมาะสม สามารถเอาผิด และชดเชยผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นธรรม 3) การสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และค้นหาข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 4) การป้องกันการคอรัปชั่นและลดอำนาจในการ ใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการลดปัญหาการมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สวนทางกัน (Conflict of Interest) ของหน่วยราชการ 5) การลดต้นทุนดำเนินการ (transaction cost) ใน กระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6)การส่งเสริมด้านจริยธรรมและ คุณธรรม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ นอกจากนี้ ในกรณีของขยะมูลฝอยชุมชนนั้น พบว่าผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นมีบทบาท อย่างมากต่อการสร้างกระบวนการธรรมาภิบาลในบริบทของสังคมไทย ขณะที่ในกรณีกากและมล พิษอุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนาของประเทศที่มุ่งแต่จะพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเน้นการดึงดูด การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ได้กลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญของการนำไปสู่การมีธรรมาภิบาล ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดการพึ่งพิงทาง เศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมของชุมชนท้องถิ่น และนำมาซึ่งภาวะอสมมาตรของอำนาจต่อรองซึ่งเป็น ปัจจัยที่ขวางกั้นระบบการคานและถ่วงดุลอำนาจโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นเงื่อนไข สำคัญของการเกิดธรรมาภิบาล This is a final report of the first phase of the project: “Good Governance and Public Participation in Environmental Management”. By using an interdisciplinary approach incorporating perspectives from political and social sciences, economics, health and environment, and institutional analysis, the project in the first phase aims to identify the key aspects of and the conditions for good governance in environmental management appropriate to the Thai context. Based on a case study approach, the project considers the extent to which waste and pollution management in Thailand can be considered to be operating in a context of good governance. The findings from the first phase will also be used in the second phase of the project which focuses on law and policy development including its implementation process such that public participation and environmental management can occur in the context of good governance. In essence, the project attempts to provide a practical definition of good governance for Thailand to be implemented for the benefit of society and the environment. The project is divided into 2 sub-projects, namely domestic waste, and industrial pollution and waste management sub-projects. In the latter sub-project, a Participatory Action Research (PAR) methodology has also been adopted. Based on real case studies, the project has preliminary identified the major necessary conditions for good governance and problems relating to these conditions which includes:- 1) The existence of a system of checks and balances which is continually maintained by public participation in the process of implementation.; 2) The institution of appropriate incentives / drivers and deterrents.; 3) The development of a sufficient body of knowledge and participatory research process.; 4) The prevention of corruption and the reduction of official discretional power, which can be easily abused, such that conflicts of interest among representatives of the state and the interests of communities can be reduced.; 5) Reduction of transaction costs among different actors at all levels of the process and elimination of differences among the transaction costs depending on the actors. ; and 6) Adoption of ethics and moral principles by all actors at all levels of the process. In addition, it can be observed that leadership in local politics has played a significant role in promoting good governance of domestic waste management in the Thai context. Whereas in the case of industrial pollution and waste management, major obstacles to good governance stem from the national development policy which focussed on industrial development with particular emphasis on foreign direct investment. This imbalance in policy has brought about economic dependency of the local community on foreign industrial groups. As a result, an asymmetric power situation obstructs a system of checks and balances with public participation which is a necessary condition for good governance.

บรรณานุกรม :
สุธาวัลย์ เสถียรไทย . (2546). ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธาวัลย์ เสถียรไทย . 2546. "ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธาวัลย์ เสถียรไทย . "ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
สุธาวัลย์ เสถียรไทย . ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.