ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความต้องการธาตุอาหารของส้มโดยการวิเคราะห์พืช

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความต้องการธาตุอาหารของส้มโดยการวิเคราะห์พืช
นักวิจัย : นันทรัตน์ ศุภกำเนิด
คำค้น : ส้ม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4420030 , http://research.trf.or.th/node/1187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สุ่มตัวอย่างใบที่ 4-6 จากสวนส้มเกษตรกรมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของธาตุอาหารต่างๆในใบอายุระหว่าง 1-12 เดือน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการเก็บตัวอย่างใบและกำหนดค่ามาตรฐานของความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบสำหรับตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นส้ม จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบสวนเกษตรกรพบว่าความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใบมีอายุมากขึ้นและไม่มีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน นอกจากนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละสวน อย่างไรก็ตาม ธาตุอาหารส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยในใบอายุ 2-4 เดือน และความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบจะลดลงเมื่อมีการแตกใบอ่อน จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในผล พบว่า ผลส้มต้องการปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมากขึ้นเมื่อผลมีอายุมากขึ้นจนถึงระยะเก็บเกี่ยว แต่ผลส้มมีปริมาณไนโตรเจนและโพแทสเซียมเพิ่มมากหลังจากผลมีอายุ 3 เดือน และความต้องการธาตุทั้งสองนี้ใกล้เคียงกันในระยะการเจริญเติบโตของผล 5 เดือนแรกหลังจากนั้นปริมาณโพแทสเซียมจะมีมากกว่าไนโตรเจนเพียงเล็กน้อย ส่วนปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสนั้นผลส้มต้องการในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณไนโตรเจนและโพแทสเซียมในผลส้ม ผลผลิตส้มสด 1 กก. มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 1.48, 0.40 และ 2.20 กรัม ตามลำดับ การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำโดยการประเมินจากปริมาณธาตุอาหารในผลให้ผลผลิตส้มที่มีคุณภาพไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยตามอัตราที่เกษตรกรใช้ กล่าวคือ น้ำหนักและขนาดผล เปอร์เซ็นต์น้ำตาล (Total soluble solids; TSS) เปอร์เซ็นต์กรดซิตริก Citric acid; CA) และปริมาณน้ำคั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้ สีเนื้อหรือสีน้ำคั้นโดยการเทียบสีกับแผ่นเทียบสีมาตรฐานก็ไม่แตกต่างกัน โดยมีความเข้มของสีอยู่ระหว่าง YO22A-YO23B เมื่อเปรียบเทียบการให้ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมทางระบบน้ำแต่ให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสทางดินกับการให้ปุ๋ยทั้ง 3 ชนิดทางระบบน้ำพบว่าคุณภาพของผลไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ก็ให้ผลส้มที่มีคุณภาพไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟตและโพแทสเซียมไนเตรต และความเข้มข้นของคลอไรด์ในผลส้มมีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.067-0.071% Cl จากการเปรียบเทียบคุณภาพผลส้มโชกุนบนต้นตอ JC, Swingle, Troyer และ Cleopatra พบว่า คุณภาพและปริมาณธาตุอาหารต่างๆในผลส้มโชกุนบนต้นตอทั้ง 4 พันธุ์ค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ำตาลและปริมาณน้ำคั้นซึ่งเป็นคุณภาพผลที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อแล้วจะเห็นได้ว่าผลส้มบนต้นตอ Cleopatra ค่อนข้างจะดีกว่าต้นตอพันธุ์ JC, Swingle และ Troyer จากผลการศึกษาสาเหตุของการแตกของผลส้มโชกุนโดยการปลูกต้นส้มโชกุนในวงบ่อซีเมนต์ 3 แบบ คือ วงบ่อซีเมนต์แบบมีฐานปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. เพื่อจำกัดพื้นที่การเจริญเติบโตของรากและปริมาณน้ำในดินที่รากดูดใช้ได้ และวงบ่อซีเมนต์แบบไม่มีฐานปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 และ 80 ซม. ซึ่งรากส้มสามารถเจริญออกไปนอกภาชนะปลูกได้ พบว่า ส้มโชกุนที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์แบบมีฐานปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.มีการแตกของผลน้อยกว่าต้นส้มที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์แบบไม่มีฐานปิดทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 และ80 ซม. จากผลการทดลองพ่นปุ๋ยทางใบแคลเซียมคีเลท, แคลเซียมไนเตรต (15-0-0), แมกนีเซียมไนเตรต (11-0-0), ไนโตรเจนไทรอาโซน (28-0-0) และ โพแทสเซียมไนเตรต (13-0-46) พบว่าการพ่นปุ๋ยเหล่านี้ทางใบไม่สามารถป้องกันการแตกของผลได้ แต่ก็มีแนวโน้มว่า การพ่นปุ๋ย โพแทสเซียมไนเตรต (13-0-46) จะป้องกันการแตกได้ดีที่สุดโดยมีเปอร์เซนต์ผลแตกน้อยที่สุดคือ 29.6% ขณะที่การพ่นปุ๋ยแคลเซียมคีเลทมีเปอร์เซนต์ผลแตกมากที่สุดคือ 48.5% Leaf samples were taken monthly from the farmers’ orchard for nutrient analysis. It was found that the concentrations of each element varied as leaf aged without any specific pattern. However, major and minor elements varied slightly in 2-4 month-old leaves. However, the concentrations decreased when new shoots emerged. Fruit samples were collected monthly until harvest to examine the growth rate and nutrient contents of fruits. The results indicated that fruit developed quite slowly at the first three months and the growth rate increased until one month before harvest and slow down until harvest. In parallel to fruit growth, nitrogen and potassium contents increased as fruit aged while phosphorus content increased very slightly until harvest. At harvest, mature fruits contained approximately 1.48, 0.40 and 2.20 g/kg of N, P2O5 and K2O, respectively. Fruits of the Shogun trees received soil application of phosphorus once a year have the same fruit quality as weekly application of phosphorus through irrigation system. Similarly, potassium fertilizers applied as potassium chloride (0-0-60) gives fruits with the same quality as potassium sulfate (0-0-50) and potassium nitrate (13-0-46). In addition, chloride content in fruits from plants applied with chloride fertilizer wassimilar to those from plants applied with sulfate and nitrate fertilizers. The amount of chloride in fruits was 0.067-0.071% Heavy rainfall during the middle stage of fruit development seems to be the major factor enhancing the splitting of the Shogun fruits. This is confirmed by the pot experiment. Less split fruits was found when the Shogun trees are planted in smaller pot with limited room for roots to acquire water. Foliar sprays of calcium chelate, calcium nitrate (15-0-0), magnesium nitrate (11-0-0), nitrogen triazone(28-0-0) and potassium nitrate(13-0-46) could not prevent fruits splitting during heavy rainfall. Fruits of the Shogun trees grafted either on JC, Swingle, Troyer or Cleopatra rootstocks generally had the same quality. Therefore, choosing rootstocks should be based on the tolerant characteristics of the rootstocks to diseases, soil and climatic environments.

บรรณานุกรม :
นันทรัตน์ ศุภกำเนิด . (2549). การประเมินความต้องการธาตุอาหารของส้มโดยการวิเคราะห์พืช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นันทรัตน์ ศุภกำเนิด . 2549. "การประเมินความต้องการธาตุอาหารของส้มโดยการวิเคราะห์พืช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นันทรัตน์ ศุภกำเนิด . "การประเมินความต้องการธาตุอาหารของส้มโดยการวิเคราะห์พืช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
นันทรัตน์ ศุภกำเนิด . การประเมินความต้องการธาตุอาหารของส้มโดยการวิเคราะห์พืช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.