ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน
นักวิจัย : จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
คำค้น : กุ้งกุลาดำ , ไส้เดือนทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4420019 , http://research.trf.or.th/node/1183
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ “การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน” ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544 และหมดโครงการในเดือนสิงหาคม 2547 รวมระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 3 เดือน โครงการนี้นับเป็นนับเป็นก้าวที่ 2 ของคณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นความพยายามที่จะนำความรู้และประสบการณ์ด้านนิเวศวิทยาของไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae ไปประยุกต์ใช้เพื่อบำบัดมลพิษและพัฒนาคุณภาพดินตะกอนในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่จริง ผลการศึกษาวิจัยในระยะเวลา 3 ปีเศษ รวมกับข้อมูลการวิจัยพื้นฐาน สามารถประมวลผล และสรุปได้ว่าไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae มีแหล่งพันธุ์ที่ชัดเจนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งที่มีสารอินทรีย์จากกิจกรรมของชุมชนสะสมอยู่ในปริมาณสูง และโอกาสการพบไส้เดือนทะเลครอบครัวนี้จะสูงขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนที่ไม่มีระบบบำบัดของเสียและปล่อยสู่แหล่งน้ำโดยตรง ไส้เดือนทะเลครอบครัว Capitellidae นี้ยังสามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับการนำไปใช้ภาคสนาม โดยอาศัยเทคนิคและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้พื้นฐานโดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพน้ำให้มีการหมุนเวียนและการเตรียมดินให้ไม่มีสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่อื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความเอาใจใส่ในระหว่างการเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้ได้ผลเป็นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อศึกษาด้านทัศนคติของเกษตรกรเราพบว่าการขยายพันธุ์ไส้เดือนทะเลลงสู่บ่อดินเพื่อประโยชน์ในการบำบัดเลนและเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้งในระยะแรกของการเลี้ยง นับเป็นเป้าหมายสำคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นจะต้องใช้เวลาและความทุ่มเททั้งในด้านงบประมาณ แรงงานและความเอาใจใส่จากเจ้าของพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์ไส้เดือนทะเลลงสู่บ่อดินให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากบ่อดินแต่ละแห่งมีขนาดใหญ่ เป็นระบบนิเวศที่มีความเป็นเอกภาพ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแตกต่างจากระบบการขยายพันธุ์ที่ใช้อยู่หลายด้านด้วยกัน The research study on "Research and Development of Bio-remediation Technique on the Application of Marine Capitellid Polychaete in polleted Sediments of Recent Shrimp Culture System" had been carried out during June 2001 to August 2004. This research was the second attempt to integrate knowledge and experiences on ecology of Capitellid polychaete so as to improve pollutions from sediment orpanic wastes in the shrimp culture system. The result on filed survey have clearly showed that the polychaetes had their dense population around nearshore muddy sand areas with high organic loading, particularly for fisherman communities. The polychaetes can be possible cultured in both laboratory condition and suitable mass cultured in large cement tanks nearby shrimp culture ponds. Nevertheless, farmer should pay deep attention on seawater circulation and sediment substrate preparation. In an aspect of shrimp farmers and related stake holder attitude analysis, we found that they paid much more interest on the polychaete application as sediment modifier during pond treatment and preparation after shrimp harvesting. They also emphasized the importance of the use as "life feed" for the culture shrimp as well. The overall view of the research have illustrated somewhat difficulties in application of capitellid polychaetes into natural shrimp culture pond conditions. The reasons were because the natural system had great biodiversity of benthic animals which can deteriorate the growth of the inoculated polychaetes. Moreover, phusico-chemical conditions of pond bottom soil were in large variation that may also effect the settlement of the worms. In addition, the farmers themselves seemed to neglect the waste disposal problem of their own farms. Therefore, future attempt should be deserved deep consideration on how to educate, exchange the idea, and initiate the shrimp farmer attitude on "green" management and environmental conservations. Without the farmer well cooperation, we can not success to protecht our environment at all.

บรรณานุกรม :
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ . (2550). การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ . 2550. "การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ . "การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ . การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.