ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : สมคิด เลิศไพฑูรย์
คำค้น : การบริหารราชการส่วนภูมิภาค , การพัฒนากฎหมาย , ผู้ว่าราชการจังหวัด , นายอำเภอ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4324
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ได้ข้อเสนอแนะทิศทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งในแง่โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ระบบการบริหารงานบุคลากร ระบบงบประมาณ และกฎหมายตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นตามกรอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เอื้อต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
สมคิด เลิศไพฑูรย์ . (2544). รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ . 2544. "รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ . "รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ . รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.