ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
นักวิจัย : สมคิด เลิศไพฑูรย์ , ชาญชัย แสวงศักดิ์ , ศุภรัตน์ โชติกญาณ , กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , วรรณี สำราญเวทย์
คำค้น : ระบบคุณธรรม , ข้าราชการพลเรือน , พัฒนาบุคลากร , ก.พ.ค. , คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในโครงการนี้คือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในข้าราชการพลเรือนสามัญให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกระบวนงานของฝ่ายเลขานุการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักระบบคุณธรรม การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ก.พ.ค. ให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน

บรรณานุกรม :
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , ชาญชัย แสวงศักดิ์ , ศุภรัตน์ โชติกญาณ , กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , วรรณี สำราญเวทย์ . (2551). รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , ชาญชัย แสวงศักดิ์ , ศุภรัตน์ โชติกญาณ , กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , วรรณี สำราญเวทย์ . 2551. "รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , ชาญชัย แสวงศักดิ์ , ศุภรัตน์ โชติกญาณ , กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , วรรณี สำราญเวทย์ . "รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , ชาญชัย แสวงศักดิ์ , ศุภรัตน์ โชติกญาณ , กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ , วีรวัฒน์ จันทรโชติ , วรรณี สำราญเวทย์ . รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.