ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
นักวิจัย : เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , จุมพล แดงสกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
คำค้น : การปรับปรุงพระราชบัญญัติ , การแก้ไขกฎหมาย , การบังคับใช้กฎหมาย , พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4309
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นับตั้งแต่มีการนำพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาใช้ พบว่ามีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและปัญหาอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีการทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดขึ้นตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม :
เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , จุมพล แดงสกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . (2552). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , จุมพล แดงสกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . 2552. "รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , จุมพล แดงสกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . "รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552. Print.
เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , จุมพล แดงสกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2552.