ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักวิจัย : อุดม รัฐอมฤต , สมชัย ศรีสุทธิยากร , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกศักดิ์ คงตระกูล , ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ , คมสัน โพธิ์คง , ปกรณ์ นิลปะพันธ์
คำค้น : รับปรุงระบบสอบสวนทางวินัย , อุทธรณ์-ร้องทุกข์ , แผนปฎิรูประบบบริหารงานภาครัฐ , องค์กรบริหารงานบุคคลกลาง , วินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่องนี้ดำเนินการตามแผนปฎิรูประบบบริหารงานภาครัฐที่กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบสอบสวนทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สภาพปัญหาในบทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย เสนอมาตรฐานกลางว่าด้วยระบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ และเพื่อจัดตั้งองค์กรบริหารงานบุคคลกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลและวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ ในการศึกษาระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ของต่างประเทศ มุ่งเน้นที่ประเทศเยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย สหรัฐและฝรั่งเศส หน่วยงานในประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า บริษัทการบินไทย จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทไทย ธนาคารกรุงเทพฯและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

บรรณานุกรม :
อุดม รัฐอมฤต , สมชัย ศรีสุทธิยากร , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกศักดิ์ คงตระกูล , ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ , คมสัน โพธิ์คง , ปกรณ์ นิลปะพันธ์ . (2545). รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุดม รัฐอมฤต , สมชัย ศรีสุทธิยากร , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกศักดิ์ คงตระกูล , ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ , คมสัน โพธิ์คง , ปกรณ์ นิลปะพันธ์ . 2545. "รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุดม รัฐอมฤต , สมชัย ศรีสุทธิยากร , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกศักดิ์ คงตระกูล , ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ , คมสัน โพธิ์คง , ปกรณ์ นิลปะพันธ์ . "รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
อุดม รัฐอมฤต , สมชัย ศรีสุทธิยากร , บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกศักดิ์ คงตระกูล , ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ , คมสัน โพธิ์คง , ปกรณ์ นิลปะพันธ์ . รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.