ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน
นักวิจัย : วิจิตรา วิเชียรชม , สุเมธ ศิริคุณโชติ , วีรวัฒน์ จันทโชติ , สมชาย ศุภธาดา , อัมพร ธำรงลักษณ์ , สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
คำค้น : โครงการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน , องค์การมหาชน , ส่วนราชการ , สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4306
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานประกันสังคมจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในการดำเนินงานประสบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบราชการตลอดมา จึงมีข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน การวิจัยนำเสนอความเป็นมาของสำนักงานประกันสังคม บทบาทและภารกิจหลัก อำนาจหน้าที่และโครงสร้างการบริหารซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้างจากการมีสถานะเป็นส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนในประเด็นโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคลและระบบการประเมิน ระบบงบประมาณตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์การมหาชน

บรรณานุกรม :
วิจิตรา วิเชียรชม , สุเมธ ศิริคุณโชติ , วีรวัฒน์ จันทโชติ , สมชาย ศุภธาดา , อัมพร ธำรงลักษณ์ , สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . (2545). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิจิตรา วิเชียรชม , สุเมธ ศิริคุณโชติ , วีรวัฒน์ จันทโชติ , สมชาย ศุภธาดา , อัมพร ธำรงลักษณ์ , สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . 2545. "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิจิตรา วิเชียรชม , สุเมธ ศิริคุณโชติ , วีรวัฒน์ จันทโชติ , สมชาย ศุภธาดา , อัมพร ธำรงลักษณ์ , สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
วิจิตรา วิเชียรชม , สุเมธ ศิริคุณโชติ , วีรวัฒน์ จันทโชติ , สมชาย ศุภธาดา , อัมพร ธำรงลักษณ์ , สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.