ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I
นักวิจัย : วิจิตรา ลีละศุภกุล
คำค้น : จุลินทรย์ Bacillus subtilis
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4420003 , http://research.trf.or.th/node/1171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเพื่อการขยายผลการใช้จุลินทรีย์ B.subtilis ในการควบคุมโรคที่สำคัญของทุเรียนคือโรคโคน และรากเน่าและโรคผลเน่า จำเป็นต้องทราบข้อมูลจากห้องปฏิบัติการแล้วจึงประยุกต์สำหรับทดสอบในระดับ แปลงทดลองเพื่อยืนยันผลที่ชัดเจน จึงเริ่มต้นจากเชื้อ B.subtilis ที่แยกจากดินให้บริสุทธิ์ จำนวน 23 สายพันธุ์ แสดงปฏิกิริยาปฏิปักษ์ชัดเจนบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora ที่แยกได้จาก จ. ชุมพร (T1และ T2) จาก จ. จันทบุรี และเชื้อ Lasiodiplodia theobromae, Phomopsis sp., และ Colletotrichum gloeosporioides อย่างละ 2 สายพันธุ์ ประสิทธิภาพของน้ำเลี้ยงเชื้อ B.subtilis ต่อการยับยั้งเชื้อราทั้งสองกลุ่ม แตกต่างกัน โดยP.palmivora ต้านทานได้สูงกว่า L.theobromae, Phomopsis sp.และ C.gloeosporioides เมื่อ พิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งสำหรับ P.palmivora ทั้ง 3 ไอโซเลท ต้องใช้น้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในระดับความ เข้มข้นที่เจือจางไป 4 เท่า ในขณะที่ L.theobromae, Phomopsis sp. และ C.gloeosporioides ใช้ระดับที่เจือจาง ไปถึง 32-64 เท่า ค่า EC50 ของสารสกัดหยาบจากน้ำเลี้ยงเชื้อ B.subtilis แต่ละสายพันธุ์ (ABS-D01, ABS-D02, ABS-D03, ABS-D11 และ ABS-D12) มีค่าแตกต่างกันต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราทั้งสองกลุ่มจำนวน 9 ไอ โซเลทที่ทดสอบ ค่าเฉลี่ย EC50 ของ B.subtilis สายพันธุ์ ABS–D12 มีค่าต่ำที่สุดคือ 115.9 mg/ml และ B.subtilis ทั้งห้าสายพันธุ์ดังกล่าวไม่แสดงปฏิกิริยาปฏิปักษ์ระหว่างกันบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อจึงใช้ผสมร่วม สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราโรคผลเน่าโดยใช้ L.theobromae 2-03 ซึ่งก่อโรครุนแรง สูงเมื่อปลูกเชื้อบนผลทุเรียนและที่เกิดตามธรรมชาติ ผลวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธีพบว่า ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดโรคเมื่อทำการปลูกเชื้อก่อนแล้วจึงจุ่มสารไม่แตกต่างจากชุดควบคุม ในขณะที่ หากจุ่มสารแต่ละชนิดก่อนแล้วจึงปลูกเชื้อพบว่าแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญโดยสารซึ่งมีคุณสมบัติดี ที่สุดคือ imazalil 500 pm.รองลงมาคือสารผสมที่สกัดจากน้ำเลี้ยงเชื้อของ B.subtilis 5 สายพันธุ์ในอัตราส่วน เท่ากัน และเชื้อผสม B.subtilis 5 สายพันธุ์ (109cfu/ml) ซึ่งสอดคล้องกับผลระดับความรุนแรงของการเกิดโรค การเกิดโรคผลเน่าที่เกิดตามธรรมชาติพบว่ายับยั้งได้ระดับหนึ่ง โดยน้ำเลี้ยงเชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถลด การเกิดโรคได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม รองลงมาคือสาร imazalil และสารสกัดซึ่งให้ผลไม่ แตกต่างในทางสถิติกับชุดควบคุมซึ่งจุ่มแช่ในน้ำ โดยสรุปเชื้อ B.subtilis ทั้ง 5 สายพันธุ์และสารสกัดจากน้ำเลี้ยง เชื้อมีศักยภาพที่ใช้ควบคุมโรคที่สำคัญของทุเรียนคือโรคโคนและรากเน่าและโรคผลเน่าได้ A study of the application of B.subtilis in the control of root rot and fruit rot diseases in Durian, using information obtained from laboratory tests and from experimental testing in the field, is reported. First B.subtilis was obtained from the field and screened on agar plates. Twenty-three strains of the B.subtilis showed strong antagonistic activity against two groups of fungi; the root rot disease caused by Phytophthora palmivora isolated from the field in Chumporn (T1 and T2), in Chantabury province, and the fruit rot diseases caused by Lasiodiplodia theobromae, Phomopsis sp. and Colletotrichum gloeosporioides. Significant differences in the efficiency of the culture filtrates of those strains of B.subtilis tested among the two groups of fungi were observed. P.palmivora was more resistant to B.subtilis than L.theobromae, Phomopsis sp. and C.gloeosporioides. Four-x dilutions of the culture filtrates were able to inhibit all three isolates of P.palmivora, and thirty-two to sixty-four-x for L.theobromae, Phomopsis sp. and C.gloeosporioides. Variations in EC50 of the crude extracts of each strain of B.subtilis (ABS-D01, ABS-D02, ABS-D03, ABS-D11 and ABS-D12) against nine isolates of those fungi were obtained. B.subtilis ABS–D12 showed the lowest EC50of 115.9 mg/ml. All five strains of B.subtilis were non-competitive to each other on the agar plates. Consequently, mixtures of the five cultures of B.subtilis were used cooperatively to control the diseases on the durian fruits. Inoculation of L.theobromae 2-03 appeared to be the most virulent among the fungal isolates causing a rot disease on the durian fruits. The efficiency of B.subtilis in controlling the disease of both artificially and naturally infected fruits was also tested. Dipping in various substances illustrated that the efficacy of the B.subtilis as a preventative was greater than as a curative. Significant differences of disease occurrence from the control set were demonstrated in the treatment with imazalil 500 ppm and mixtures of the extract from culture filtrates of B.subtilis and B.subtilis 5 strains (109cfu/ml). The incidence of the natural fungal infected disease treated with the culture filtrates was lowest at 50 %. Dipping in water and others showed no inhibition. In conclusion, B.subtilis and their filtrates were potent in controlling of the root rot and fruit rot diseases of durian.

บรรณานุกรม :
วิจิตรา ลีละศุภกุล . (2546). การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิจิตรา ลีละศุภกุล . 2546. "การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิจิตรา ลีละศุภกุล . "การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
วิจิตรา ลีละศุภกุล . การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.