ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
นักวิจัย : สุวาณี สุรเสียงสังข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4410012 , http://research.trf.or.th/node/1168
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผ้าไทยจัดว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งทีแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย หากต้องกาพัฒนาคุณภาพของผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทยให้สามราถแข่งขันได้จำเป็นต้องพัฒนาแรงงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะผ้าไทยทอมือที่ผลิตในจังหวัดน่านเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อให้เห็นถึงลักษณะของการผลิต การกระจาย การเปลี่ยนแปลงของตลาดผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ผ้าไทย รวมทั้ง ลักษณะของทักษะแรงงานที่ต้องการในอนาคต ตลาดของผ้าน่านมีขนาดใหญ่พอควรประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี การรวมตัวของกลุ่มทอผ้ามีลักษณะรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ ตามแบบดั้งเดิมที่พบได้ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งขาดการส่งเสริมและขาดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การถ่ายทอดทักษะมีลักษณะแบบประเพณีหรือเพียงภายในกลุ่มทอผ้า การตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อยู่ในเพียงระยะเริ่มต้น กลุ่มทอผ้าขาดทักษะทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เกิดจากการลอกเลียนแบบ การเจาระตลาดไม่เป็นระบบ การกระจายสินค้าเป็นแบบเก่าซึ่งผ่านพ่อค้าคนกลางหรือนายหน้า ราคาถูกกำหนดตามตลาดแทนที่จะกำหนดตามคุณประโยชน์หรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดมีน้อยส่วนมากเป็นการจัดนิทรรรศการซึ่งได้รับความสนใจน้อยลงในปัจจุบัน จากการใช้ เทคนิค Deiphi ในการพยากรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผ้าไทยในแต่ละสาขา จำนวนทั้งสิ้น 21 ท่านสามารถสรุปได้ดังนี้คือ ตลาดของผ้าน่านในอนาคตยังสดใสและสามรถขยายตัวได้ แต่ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปรับกระบวนการผลิต โดยจำเป็นต้องมีนักออกแบบแนะนำ มีการพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นอย่างจริงจัง และมีการทำงานการตลาดโดยเน้นที่แผนการตลาด ( การทำการตลาดอย่างมีระบบ ) จุดเด่นของผ้าน่านอยู่ที่ลวดลายสวยงาม แต่จุดด้อยไม่สามารถบ่งชัดเจนได้ ลวดลายและสีสรรของผ้าน่านยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับทิศทางในการพัฒนาผ้าน่านเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นมาตรฐายมากขึ้นและความเป็นเอกลักษณ์ ให้ความสำคํยกับกระบวนการผลิตโดยเน้นการแนะนำจากนักออกแบบและให้ความสำคัญกับการตลาดโดยเน้นการจัดร้านโชว์ แฟชั่นโชว์ ลงนิตยสาร รูปแบบในการทำการตลาดของผ้าน่านในอนาคตควรมีการเปลี่ยนแปลงในด้านผลิตภัณฑ์มีคุรภาพตรงตามมาตรฐาน มีการกระจายสินค้าโดยการจัดตั้งศูนย์การกระจายและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งมีการทำการตลาดโดยมีการวางแผน สำหรับกลุ่มลูกค้าในอนาคตไม่แตกต่างจากเดิมคือเป็นคนในวัยทำงานและนักท่องเที่ยว ลักษณะการแข่งขันในอนาคตต้องมีการแบ่งกลุ่มตลาดและการเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยเน้นที่การทำการตลาดและการส่งเสริมการตลาด การผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยอาศัยคำแนะนำจากนักออกแบบ ระดับผีมือแรงงานในอัจจุบันสามารถรองรับการผลิตในอนาคตได้แต่ต้องมีการพัฒนา โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญแนะนำและการสร้างแรงจูงใจ ต้องกมีการสืบทอดแรงงาน มีการสร้างมาตรฐานผีมือ รวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ นอกจากนี้องค์กรของรัฐและเอกชนควรมีบทบาทในการพัฒนาทักษะแรงงาน สำหรับคู่แข่งขันในอนาคตนั้นไม่ต่างจากคู่แข่งขันในปัจจุบันคือเป็นคู่แข่งขันภายในประเทศ งานวิจัยนี้ได้สะท้อนและยืนยันแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าน่านและผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าน่าน ซึ่งมั่นใจได้ว่าสามารถนำไปประยุกต์กับผ้าไทยในภูมิภาคอื่นได้ถ้าสิ่งแวดล้อมของธุรกิจนี้ในอนาคตยังคงคล้ายคลึงกับปัจจุบัน ส่วนทักษะแรงงานที่สำคัญที่ต้องพัฒนาคือทักษะในการผลิตสินค้าและทักษะในการทำการตลาดอย่างมีระบบ ซึ่งควรได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะดังกล่าว Thailand is well-known for its tranditional and unique textile products. However, with the changing comsumer preferences, varieties of product quality and competitivess, Thai tranditional textile products will have to improve to maintain its markets both domestically and internationally. Hence, labor skill in this industry will be challenged. Nan tranditional textile industry was selected to illustate the characteristies of the production, distribution, changing market trends and the labor skill need un the future. The study showed that the tranditional textile market in Nan market in Nan was relatively large with an estimate of about 60 million baht per year. The production was based on weaving groups in a community with tranditional production methods and designs being being transferred from generation to generation. The was little formal and systematic training assistance outside the group. Most weaving groups lack marketing skills. They mainly relied on ther distributors for product marketing as well as for some factors of production. Sue to lack of creativity and skills in product design, they usually rely on product imitation and on distributor's initiatives. Most of the tranditionals benefits of the products. The forecast of the fitire situation of traditional textile industry based on Delphi technique revealed that the market was still favourable and expanding provided that the products were improved and the marketing was more aggressive and systematically planed, Improved products would require better design and hence designers advice in all stages of production. In general, the patterns of Nan traditional textile products were distinctive but the designs and color were not usually responsive to market's demand. The study indicated that Nan textile products could improve its competitiveness with those from other provinces and neighbouring countries if their product standard and uniqueniss were improved. More emphasis should also be placed on product quality. comsumer-based designs and marketing to be able to complete in the future. At the same time, a cemtral unit responsible for product distribution and sales would be necessary. Marketing plan expecially market segmentation. target market selection. unique product development and promotion would be praticularly important for the future even if the comsumers might not be much different from current groups. In gerenal, the current labor skill, if improved, paticularly in production and systematic marketing, could serve the future market of the traditional textile industry. Such higher skill development would require experts and designers advice and collaboration so as to set skill standard, to improve skills would require assistance and support from both the public and private organizations. The reseach findings of this project are likely to be applocable to other provinces production traditional tectile products under the the similar future business environments.

บรรณานุกรม :
สุวาณี สุรเสียงสังข์ . (2548). โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวาณี สุรเสียงสังข์ . 2548. "โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวาณี สุรเสียงสังข์ . "โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
สุวาณี สุรเสียงสังข์ . โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.