ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย
นักวิจัย : ปรียานุช อภิบุณโยภาส
คำค้น : Cost Analysis , Rubber Wood Industry in Thailand , การวิเคราะห์ต้นทุน , อุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4350013 , http://research.trf.or.th/node/1153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา 2) ศึกษาสัดส่วนของต้นทุนแต่ละประเภท และพฤติกรรมของต้นทุน โดยเปรียบ เทียบต้นทุนแต่ละประเภทและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับต้นทุนรวม 3) วิเคราะห์ต้นทุนที่มีสัดส่วนสูง เพื่อให้ทราบถึงส่วนประกอบและต้นตอของต้นทุน 4) ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการปรับลดต้นทุน โดยตรงและในส่วนที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับตัวอย่าง จำนวน 27 รายตลอดจนสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะด้วย ผลการวิจัยปรากฎว่าโครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราซึ่งแบ่งออกเป็นโครงสร้างต้นทุนการ ผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ-ไม้ ร้อยละ 61.59-73.60 แรงงานทางตรง ร้อยละ 10.40- 11.18 ค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 16.00-27.26 และ โครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจำแนกตาม ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่ม คือ เฟอร์นิเจอร์และไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก และ เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พบว่าโครงสร้างต้นทุนประกอบด้วย วัตถุดิบ ร้อยละ 62.90 ,61.35 ,59.46 และ 57.00 ต้นทุนแรงงาน ร้อยละ 12.33 ,15.38 ,16.50 และ 18.59 ค่าใช้จ่ายการผลิต ร้อยละ 24.77 ,23.26 ,24.04 และ 24.41 ตามลำดับ สำหรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจำแนกตามตลาดต่าง ประเทศ เป็น 3 กลุ่ม คือ ตลาดญี่ปุ่นเป็นหลัก ตลาดอเมริกาเป็นหลัก และตลาดอื่น ๆ พบว่า โครงสร้างต้นทุน ประกอบด้วย วัตถุดิบ ร้อยละ 56.29 ,59.73 และ 63.47 ต้นทุนแรงงาน ร้อยละ 17.06, 16.80 และ 16.20 ค่าใช้ จ่ายการผลิต ร้อยละ 26.65, 23.47 และ 20.33 ตามลำดับ ซึ่งต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงสุดในส่วนของวัตถุดิบคือต้นทุน ไม้ รองลงมาคือสีและทินเนอร์ ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่มีสัดส่วนสูงสุดคือค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงงาน รองลงมา คือค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน ต้นตอของต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงในด้านของวัตถุดิบคือ 1) การใช้ไม้โดยไม่คัดคุณภาพ 2) ราคาไม้ไม่ สม่ำเสมอ 3) ไม่มีระบบการจัดการผลิตที่ดี 4) ขาดการควบคุมการใช้ไม้ในการผลิต ไม่มีการเก็บข้อมูลนำเข้าและ ออกของวัตถุดิบ ในด้านของแรงงาน สาเหตุมาจาก 1) ขาดทักษะและขาดการพัฒนาฝีมือ 2) คนงานขาดความรับ ผิดชอบ 3) ขาดความผูกพันต่อองค์กร ส่วนต้นตอที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงคือ 1) ขาดการจัดสายการผลิต อย่างต่อเนื่อง 2) ผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต 3) ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ 4) ขาดข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ ในการผลิต สำหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันที่จะพัฒนาระบบการปฎิบัติการ ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ The objectives of this research were 1) to study cost structure of rubber wood industry which composed of wood processing industry and furniture industry 2) to study each cost ratio and its behavior by comparing to the total cost of each industry 3) to analyse the high cost ratio in order to learn about the component and the symptom of each cost 4) to recommend the ways to reduce direct cost and to ask for assistance from all parties concerned. The research methodology was divided into data gathering and data analysis. The purposive sampling was applied for gathering primary data from two industries: rubber wood processing and furniture. In-depth interview with 27 samples and interview with focus groups were used in this research. The result found that cost structure of rubber wood industry which was divided into the cost structure of processing the rubber wood composed of cost of raw material – rubber wood 61.59-73.60 percent , direct labor cost 10.40-11.18 percent and operating cost 16.00 – 27.26 percent. The other part is the cost structure of producing furniture. The structure was divided into 4 groups of product: furniture and processed wood, large furniture, small furniture and small and large furniture. The cost structure composed of raw material 62.90, 61.35, 59.46 and 57.00 percent respectively. Labor cost were 12.33, 15.38, 16.50 and 18.59 percent for each group respectively. Moreover, operating cost accounted for 24.77, 23.26, 24.04 and 24.41percent. The cost structure of furniture according to 3 groups of foreign markets (Japan, United States of America, and others) were raw material 56.29 , 59.73 and 63.47 percent. Labor cost accounted for 17.06 , 16.80 and 16.20 percent. In addition, the operating costs were 26.65, 23.47 and 20.33 percent. The highest cost proportion in raw material is cost of wood . The second highest is the cost of paint and tinner. The highest cost proportion in operating cost is and depreciation. The symptom for the high cost of production in the part of raw material were 1) using of wood without quality selection 2) fluctuation of price of wood 3) do not have good production system 4) lack of record keeping of raw material usage. The cause for high labor cost were 1) lacking of labor skill and lack of skill development 2) lacking of labor responsibility 3) no organization commitment . Lastly, the high cost of operation were due to1) no continuous line of production 2) produce without full capacity 3) using inefficient machine and tools 4) lack of correct data for production. From the study, the recommendations for cost reduction in rubber wood industry are the cooperation between the private and public sector to increase the efficiency of internal operation of the organization.

บรรณานุกรม :
ปรียานุช อภิบุณโยภาส . (2546). การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปรียานุช อภิบุณโยภาส . 2546. "การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปรียานุช อภิบุณโยภาส . "การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ปรียานุช อภิบุณโยภาส . การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.