ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย
นักวิจัย : วราพรรณ ด่านอุตรา
คำค้น : hazardous chemicals , Imported hazardous materials , Tracking system , การนำเข้าสารเคมี , ระบบติดตาม , วัตถุอันตราย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4330030 , http://research.trf.or.th/node/1122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีสร้างรูปแบบประสานงานและระบบการติดตามข้อมูลการ นำเข้าสารอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานได้แก่ กรมศุลกากร และหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ควบคุมการนำเข้าวัตถุอันตราย 5 หน่วยงาน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการ เกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมประมง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และหน่วยงาน ที่ตรวจสอบการนำเข้าอีก 2 หน่วยงาน คือ ท่าเรือกรุงเทพ และกรมเจ้าท่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ เกิดความร่วมมือของหน่วยงานในการพัฒนาและจำแนกรหัสสถิติ สินค้าเคมีภัณฑ์อันตราย รวมทั้งสิ้น 2,117 รหัส ในจำนวนนี้เป็นรายการสารควบคุมตามกฎหมาย 1,667 รหัส การจำแนกรหัสสถิติเป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานโดยไม่กระทบกระเทือนกับระบบสากล คือ ระบบฮาร์โมไนซ์ และสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลของเคมีภัณฑ์ที่นำมาใช้ตรวจสอบการนำเข้าได้ ผลจากการจำแนกรหัสสถิติใหม่ทำให้ทราบปริมาณนำเข้าของสารอันตราย ซึ่งเป็นสารควบคุม แต่ไม่เคยมีการติดตามได้มาก่อน เช่น สารที่ต้องควบคุมตามอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามสารอันตรายที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีวัตถุอันตราย แต่เป็นสารควบคุมตามวัตถุประสงค์อื่น เช่น การควบคุมอาหารสัตว์ และ การควบคุมสารเสพติด เป็นต้น ผลงานที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การสร้างรูปแบบเลขที่เอกสารสำคัญ 15 หลัก ซึ่งระบุหน่วยงาน ชนิดเอกสาร และชนิดวัตถุอันตราย พร้อมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ตรวจสอบการนำเข้า ผลการ ดำเนินงานของโครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างรูปแบบและระบบ ติดตามการนำเข้าสารอันตราย กล่าวคือ ทุกหน่วยงานได้มีการปรับระบบงานประจำ และใช้ฐานข้อมูล 2 ฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบการติดตามการนำเข้าที่สามารถสื่อข้อมูลกันได้ มีการเริ่มทดลอง ใช้ระบบแล้วและพบว่าระบบที่สร้างขึ้นใช้ได้จริง กรมศุลกากรสามารถรายงานสถิติการนำเข้าของสาร ควบคุมที่มีพิกัดรหัสสถิติชัดเจนว่าเป็นการนำเข้าโดยการอนุญาตของหน่วยงานใดและอ้างอิงกับเอกสาร สำคัญฉบับใด ขณะเดียวกันหน่วยงานควบคุมแต่ละหน่วยงานสามารถใช้ตัวเลขรายงานของกรมศุลกากร ตรวจสอบเชิงลึกได้ว่าตรงกับการอนุญาตหรือไม่ เพียงใด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีการติดตามการดำเนินงาน เพื่อประเมินผลและปรับปรุงระบบให้ สามารถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในการติดตามการนำเข้า ในขณะเดียวกันสามารถขยายไปสู่การติดตามการ ผลิต การส่งออก และ การครอบครองวัตถุอันตรายต่อไป The objective of the project is to develop a model for collection information and establish a system for tracking of imported hazardous materials which are legally controlled. The major outcome was the set up of an operational model and a national system for tracking of hazardous materials from the entry point to the end user. The outcome resulted from the cooperative effort of a team of researchers of Chulalongkorn University, representatives from 5 governmental agencies responsible for controlling of import, export, production and possession of hazardous materials and the Department of Customs working on the agreed work frame designed. There are two visible outcomes: Firstly, the selection and the set up of specific statistic codes for materials which originally have nonspecific commodity codes under the Harmonized System. The total numbers specified were 2,117 items consisting of 1,667 restricted and 450 non-restricted chemicals. Secondly, the design of formatting which can be systematically and separately indicate legal documents issued by 5 controlling agencies. Most important was that the format and system developed has been tried and the trial showed that each agency is beneficial from the system developed. In addition, the system created imported statistics of a number of hazardous materials never apparent in the past. For example, the Prior Informed Consent and the Persistent Organic Pollutants lists can be easily monitored. Moreover, the import of other non-restricted items can also be monitored with the tracking system. It is recommended that the format and system developed be continued and a systematic evaluation process should be set up to monitor the potential and the performance of each agency to maintain the new system and finally merged into routine practice in the future. It is also appropriate to consider extending the system to cover the monitoring of the export, production as well as the possession of hazardous materials as a whole.

บรรณานุกรม :
วราพรรณ ด่านอุตรา . (2545). โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . 2545. "โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . "โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
วราพรรณ ด่านอุตรา . โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.