ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
นักวิจัย : วราพรรณ ด่านอุตรา
คำค้น : Hazardous Substances , International Reference Codes , Thai Laws , กฎหมายไทย , รหัสอ้างอิงสากล , วัตถุอันตราย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4330021 , http://research.trf.or.th/node/1115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินงานโครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิงนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อ เสนอ รายงานแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายให้กับ สกว. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และ สกว. ได้สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย “โครงการการสร้างระบบ ประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย” โดยกำหนดให้ใช้ผลงานจากโครงการฐานข้อมูลสารเคมี อันตรายเพื่อการอ้างอิงเป็น “เครื่องมือ” ในการติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีและวัตถุอันตรายและ สร้างระบบการรายงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานหลักได้ โครงการฐานข้อมูลฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งประกอบ ด้วยรหัสอ้างอิงสากลที่สามารถใช้สื่อการติดตามการนำเข้าวัตถุอันตราย พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความ ปลอดภัยและคำแนะนำความปลอดภัย (Material Safety Data Sheets and Safety Guidelines)ภาษา ไทยของสารประมาณ 1,400 รายการ ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วยรายการสารอันตรายรวม 2,061 รายการ ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกันที่ รวบรวมจากบัญชีสารอันตรายจากประกาศ 6 ฉบับ ของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลสารอันตรายแต่ละรายการประกอบด้วย ชื่อหลัก ชื่อตามกฎหมาย ชื่อพ้อง และระหัสอ้างอิงสากลได้แก่ CAS-Number UN-Class UN-Number Guide Number พิกัดรหัสสถิติ และข้อมูลตามกฎหมายที่แสดงว่าสารรายการใดปรากฏอยู่ในประกาศฉบับใด บ้าง การเผยแพร่ผลงานจัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ จัดทำเป็นรูปเล่มของ “ฐานข้อมูลบัญชีวัตถุอันตราย” และจัดเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตที่เวปไซท์ http://chemtrack.trf.or.th ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเป็นแหล่งอ้างอิงที่บรรจุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหว ของสารอันตรายอย่างเป็นระบบ จึงเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม วัตถุอันตราย ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานด้าน ความปลอดภัย และเป็นแหล่งอ้างอิงที่สามารถนำไปเป็นฐานในการพิจารณาทบทวนบัญชีวัตถุอันตราย บัญชียุทธภัณฑ์ สารเคมี และสารเคมีอันตราย ที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ในประกาศของหน่วยงานต่างๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ ให้มีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น จากโครงการนี้ และให้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบข้างต้น มีศักยภาพในการรวบรวม ฐานข้อมูลเดิมที่จัดทำไว้แล้วโดยหน่วยงานต่างๆ ไว้ในแหล่งและรูปแบบที่สืบค้นได้ครบถ้วนและสะดวก ขณะเดียวกันให้มีศักยภาพในการปรับข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับการใช้ งานจริง This project has two objectives. One is to compile a list of legal restricted materials and develop into a “Hazardous Substances Reference Database” The other objective is to translate Material Safety Data Sheets of approximately 1,400 chemicals into Thai and the preparation of corresonding Safety Guidelines. The resulting database comprises a list of 2,061 hazardous substances compiled from six announcements of Ministry of Industry, Ministry of Defense and Ministry of Interior. Information of each substance comprises name, synonyms and international reference code/s which are CAS-Number, UN-Number, UN-Class, Guide-Number, Commodity Code/s and indication showing the announcement source/s. The database were disseminated by two means. Firstly, the publication of two Handbooks. The other mean is through the internet website of http://chemtrack.trf.or.th. The database developed contains information which useful in monitoring of imported hazardous materials. The government agencies responsible for controlling hazardous substances can use it as a tool to monitor the movement of the materials from the entry point to the enduser It is recommended that the database should be maintained by a designated center which received properly and adequately support. The center should be competent in updating the database at appropriate intervals.

บรรณานุกรม :
วราพรรณ ด่านอุตรา . (2544). โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . 2544. "โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . "โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
วราพรรณ ด่านอุตรา . โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.