ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
นักวิจัย : พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์
คำค้น : Environmental Performance Evaluation (EPE) , Environmental Performance Indicators (EPIs) , EPE Database , Indicators (OPIs) , Operational Performance , การประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม , ฐานข้อมูล EPE , ดัชนีสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4330016 , http://research.trf.or.th/node/1111
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาห กรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำดัชนีวัดผลงานด้านการปฏิบัติการและฐานข้อมูลด้านสิ่งแวด ล้อมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 5 ประเภท 7 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร (สกัดน้ำมันปาล์ม ดิบ และผลิตแป้งมันสำปะหลัง) การผลิตอาหารสำเร็จรูป (ก๋วยเตี๋ยว-เส้นหมี่ และอาหารทะเลแช่ เยือกแข็ง) การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฟอกย้อม และอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) การดำเนิน การศึกษาใช้หลักการของ ISO 14031 ประกอบด้วยการตรวจประเมินโรงงานตัวอย่างจำนวน 43 โรง เพื่อค้นหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและแนวทางปฏิบัติที่ดี การกำหนดดัชนี และหน่วยวัดร่วมกับคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลที่มีบันทึก ภายในโรงงาน การออกแบบสอบถามสำรวจผลการดำเนินงานของโรงงานอื่นๆ จากนั้นนำข้อ มูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้อธิบายผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม ไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ตลอดจนแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่อุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มจะ นำไปใช้ปรับปรุงวิธีการจัดการและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ จัดการสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ จากผลการศึกษาได้คัดเลือกดัชนีของกลุ่มอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตแป้ง มันสำปะหลัง ก๋วยเตี๋ยว-เส้นหมี่ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ชิ้นส่วนยานยนต์ ฟอกย้อม และโรง แรม ได้ 24, 11, 12, 26, 31, 26 และ 33 ดัชนี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมมักให้ ความสำคัญกับดัชนีที่ใช้ประเมินต้นทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดมาก กว่าดัชนีวัดผลการป้องกันมลพิษ สำหรับฐานข้อมูลที่รวบรวมได้จากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน ปาล์มดิบ ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และ ก๋วยเตี๋ยว-เส้นหมี่ นั้น คิดเป็นร้อยละ 63, 26 และ 40 ของ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จึงสามารถใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบได้ ส่วนฐาน ข้อมูลของอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังรวบรวมได้เป็นส่วนน้อย นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า อุตสาหกรรมยังเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัย และฝึกอบรม การเข้าถึงห้องปฏิบัติการตรวจวัดค่ามลพิษ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น The purpose of the project was to recommend to the industry a set of environmental (operational) performance indicators (OPIs) in order to increase their competitiveness through environmental performance evaluation (EPE) and improvement, as well as to establish national EPE database for further reference. The project was conducted in 7 groups within 5 industrial sectors, including Agricultural products (Palm Oil and Cassava Starch Paste), Food processing (Noodle and Frozen Seafood), Automobile-part, Textile (bleaching and dyeing) and Hotel industries. Using ISO 14031 as a guide, significant environmental aspects of 43 voluntarily participating companies were identified and evaluated, following a preliminary environmental assessment of each participating company and observations of good practices. A number of OPIs were selected and reviewed by relevant stakeholders. The OPI data was collected at each participating factory and questionnaire survey was conducted to collect performance data for other companies. All data was statistically analyzed to present the industrial performance. Good practices were also introduced to industries as a guide for further improvement on process and environmental management. The selected OPIs for the Palm Oil, Cassava Starch Paste, Noodle, Frozen Seafood, Automobile-part, Textile and Hotel industries are 24, 11, 12, 26, 31, 26 and 33, respectively. Most of key OPIs, however, focuses on assessment of cost efficiency and compliance with government laws and regulations, rather than effectiveness of pollution prevention. Performance data collected from the Palm Oil, Cassava Starch Paste and Noodle industries represent 63%, 26% and 40% of each whole industry, thus being able to be used as standard references for benchmarking comparison. Data collected from other 4 industries are still low in number. Observation from the study shows that industries are in need of government support in data collection, infrastructure, R&D, training and laboratory accessibility.

บรรณานุกรม :
พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . (2544). การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . 2544. "การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . "การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์ . การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.