ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล
นักวิจัย : ธวัช วิรัตติพงศ์
คำค้น : ocean current , POM , search and rescue in the ocean , trajectory of floating object , กระแสน้ำ , การกู้ภัยพิบัติทางทะเล , ตำแหน่งวัตถุลอยตามน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4330010 , http://research.trf.or.th/node/1109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเลได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานหลักของโครงการนี้มีอยู่ 2 ประการคือ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารและการประสานงาน และ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหาโดยการพัฒนาโมเดลที่สามารถพยากรณ์ตำแหน่งของวัตถุที่ลอย ไปตามกระแสน้ำ ในส่วนของระบบการสื่อสารและการประสานงานได้ทำการศึกษาระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ จนได้ข้อเสนอแนะที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารและการประสานงานเพื่อการกู้ภัยพิบัติทางทะเล และทีมงานมีแผนที่จะ รวบรวมข้อเสนอแนะเหล่านี้นำเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เพื่อรับทราบและ พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติต่อไป ในส่วนของการพัฒนาโมเดลเพื่อใช้ในการพยากรณ์ ตำแหน่งของวัตถุที่ลอยตามกระแสน้ำนั้น ได้ทำ การศึกษา 5 โมเดล และได้คัดเลือกมา 1 โมเดล คือ POM (Princeton Ocean Model) มาใช้งานในการทำ วิจัยนี้ เนื่องจาก POM เป็นโมเดลที่ใช้ได้ทั้งทะเลเปิด, เขตอ่าว และเขตน้ำตื้น ซึ่งเหมาะกับอ่าวไทย และทะเล อันดามัน POM ได้ถูกนำมาใช้งานจริงมากกว่า 20 ปี ใน 60 ประเทศ และมี official register user 1,000 ท่าน การพัฒนา POM เพื่อให้ใช้ได้กับเขตของประเทศไทยได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำ POM ไปใช้ในการ คำนวณกระแสน้ำและตำแหน่งวัตถุลอยตามกระแสน้ำ ในการทดสอบโมเดล ได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ คำนวณได้ กับข้อมูลที่วัดได้จากทุ่นลอย และที่วัดได้จากการทดลองลอยทุ่นในอ่าวไทยซึ่งผลการเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันพอที่จะยอมรับและนำไปใช้งานจริงได้ โมเดลที่ได้จากการวิจัยนี้ได้ถูกนำไปใช้งานจริงเป็นประจำทุกวันที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และ ได้ใช้สำหรับการศึกษา และวิจัยต่อไป สำหรับอาจารย์ และนิสิตของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลง- กรณ์มหาวิทยาลัย The two-year project to improve the search and rescue (S&R) mission in the ocean is complete. There were two major tasks in this R&D project: (1) improvement of the S&R communication system and coordination plan, and (2) development of an ocean model to forecast the location of an object drifting with the current. For the communication system and coordination plan, the structure and details of existing systems have been carefully investigated. A meeting, conducted with personnel responsible for the search and rescue task, resulted in a number of specific recommendations. There is a plan to submit the completed list of recommendations to the Board of National Disaster Prevention Committee for final approval. For the ocean current forecast model development, five ocean models were investigated. The Princeton Ocean Model (POM) was selected because of its applicability to open ocean and shallow water regions. This model is well suited to forecasting currents in the Gulf of Thailand and Andaman Sea. It has been used for both research and operational forecasts for more than 20 years and has over 1000 users in nearly 60 countries. Modifications to the generic POM program for the Gulf of Thailand and Andaman Sea are complete and ocean current forecasts from POM are being used to calculate the trajectory of objects floating in the water. The ocean model was tested and calibrated with measured data from existing buoys and from two simulated drifter experiments in the Gulf of Thailand. Agreement between calculated and measured data is within acceptable levels and will improve with further measurements and calibration. The POM model developed by this project for the Gulf of Thailand and Andaman Sea is now used operationally at the Hydrological Department, Royal Thai Navy. It will also be used for research and study in the Marine Science Department, Chulalongkorn University.

บรรณานุกรม :
ธวัช วิรัตติพงศ์ . (2545). การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธวัช วิรัตติพงศ์ . 2545. "การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธวัช วิรัตติพงศ์ . "การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ธวัช วิรัตติพงศ์ . การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.